Kandydat na stanowisko rektora

Jacek Semaniak (ur. 30.03.1964 w Strzelcach Opolskich)

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku fizyka (1988 r.) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskałem w 1995 roku w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku, a doktora habilitowanego - w 2002 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 uzyskałem tytuł naukowy profesora nauk fizycznych.

Mój dorobek naukowy obejmuje 85 prac poświęconych fizyce atomowej i molekularnej, w tym 80 opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej (m.in. Nature, Physical Review Letters, Physical Review, The Astrophysical Journal) oraz ponad 40 komunikatów prezentowanych na konferencjach międzynarodowych. Jestem współautorem 25 publikacji o charakterze dydaktycznym. Łączna liczba cytowań prac wg bazy ISI Web of Science to 2078 (1848 bez autocytowań), indeks Hirscha 24.

Moja działalność naukowa związana jest z badaniem zderzeń elektronów swobodnych z jonami molekularnymi, badaniem mechanizmów jonizacji i emisji charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z atomami, wykorzystaniem metody rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej w określaniu koncentracji pierwiastków śladowych.

Od 1988 roku jestem zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowiskach: asystenta stażysty (1988), asystenta (1989), adiunkta (1997) i profesora nadzwyczajnego (2003). W latach 2005-2008 pełniłem funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, 2008 – 2012 - funkcję prorektora ds. ogólnych, a od 2012 roku rektora.

Odbyłem długoterminowe staże naukowe w Królewskiej Politechnice Sztokholmskiej (18 miesięcy), Uniwersytecie Sztokholmskim (18 miesięcy) i Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (6 miesięcy).

Pełniłem funkcję kierownika trzech projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kilku wieloletnich projektów realizowanych w ramach badań własnych i statutowych. Koordynowałem zadania realizowane przez stronę polską w ramach sieci badawczo-szkoleniowej finansowanej przez 5 Program Ramowy Unii Europejskiej. Badania naukowe, udokumentowane wspólnymi publikacjami, prowadziłem we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Sztokholmskiego, Królewskiej Politechniki Sztokholmskiej, Uniwersytetu w Gȍteborgu, Uniwersytetu w Erlangen, Instytutu Maxa Plancka w Heidelbergu, Uniwersytetu w Bazylei, Instytutu Fizyki Atomowej i Molekularnej FOM w Amsterdamie, Laboratorium Fizyki Neutronowej w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, Oak Ridge National Laboratory, JILA Boulder, Uniwersytetu Karola w Pradze, Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku.

Jestem promotorem jednej rozprawy doktorskiej i recenzentem dwóch rozpraw doktorskich.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zostałem wyróżniony nagrodami rektora, Nagrodą Miasta Kielce, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka