Zarządzenie nr 138/2020

Zarządzenie nr 138/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 czerwca 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja  2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja  2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dokonuje się poniższych zmian:

 

  1. w § 1 dotychczasową treść ust. 1, zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,1. W okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, egzaminy dyplomowe mogą odbywać się poza siedzibą Uniwersytetu oraz poza siedzibą filii (w formie zdalnej) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

  1. transmisję egzaminów dyplomowych w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

  2. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminów dyplomowych mogą wypowiadać się w ich toku

    – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”,

 

  1. dotychczasowe załączniki nr 3, 4 oraz 5 do zarządzenia otrzymują brzmienie zgodnie
    z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka