Szkolenia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje założenia Planu Równości Płci przyjętego w roku 2022 .

Jednym z działań jest dostęp do szkoleń dla pracowników, doktorantów, studentów uczelni.

Zapraszamy do zapoznanie się z materiałami i webinarami poświęconymi tematyce płci, równości i różnorodności w nauce, pn.: „Stereotypy, nieświadome uprzedzenia i dyskryminacja w badaniach i na uczelniach jako miejscach prowadzenia działalności naukowej, kształcenia i pracy”.

Materiały (prezentacja, materiał szkoleniowy, nagranie) podzielone są  na 5 bloków tematycznych. Życzymy interesującej lektury!

Moduł 1. Nieświadome uprzedzenia w miejscu pracy

 • Mansfield Park – Różnorodność vs zróżnicowanie. Podstawowe ramy tożsamości i kategoryzacji. Wymiary i konsekwencje (braku) różnorodności w nauce i w akademii.
 • Duma i uprzedzenia – Co to są ukryte uprzedzenia? Jak wpływają na nasze zachowania? Dlaczego tak trudno się ich pozbyć? Ćwiczenia.
 • Rozsądek i wrażliwość– Co to jest kultura włączająca? Jak ją budować? Dlaczego jest tak ważna dla mitygowania efektu ukrytych uprzedzeń?

Moduł 2. Perspektywa płci w badaniach naukowych

 • Gender Bender – Czym się różni podejście „gender-blind” od „gender- sensitive” i "gender-specific”? Co mówią badania naukowe uwzgledniające zarówno poczucie sprawiedliwości, jak i jakość wyników?
 • The Importance of Being Ernest– Czy jakość badań jest związana z płcią? Różnorodność, płeć i doskonałość́ badań.
 • The Ideal Husband– Gender mainstreaming w nauce – kiedy i jak?

Moduł 3. Równość szans i niedyskryminacja w projektach badawczych

 • Formalne wymogi dla projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych dotyczące równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Na co zwracać uwagę̨ i jak realizować zasadę równości szans i niedyskryminacji.
 • Podejście horyzontalne i wertykalne w definiowaniu równości szans w projektach – metodologie.
 • Zasada neutralności ze względu na płeć w kontekście projektu i produktu oraz budowanie zbalansowanych zespołów projektowych.

Moduł 4. Poszukiwany, poszukiwana - równość w awansie zawodowym i rekrutacji na uczelni

 • Formułowanie oczekiwań co do kompetencji, motywacji i zaangażowania – metody identyfikacji zniekształceń opartych na stereotypach.
 • Werbalne i niewerbalne wyznaczniki statusu i tożsamości – ćwiczenia.
 • Fenomeny kulturowe i ich rola w procesie formułowania ocen – ćwiczenia.

Moduł 5. Język inkluzywny

 • Co to są mikroprzekazy, mikronierówności czy mikroagresje? Jakie są najczęstsze formy wykluczenia w komunikacji formalnej i nieformalnej w badaniach i na uniwersytecie? Czy “mansplaining” to mikroagresja?
 • Indywidualne, zespołowe i instytucjonalne źródła nierówności w komunikacji i języku i ich konsekwencje.
 • Identyfikowanie i neutralizowanie mikroagresji i języka wykluczającego.

Osoba prowadząca:

osoba prowadząca dr Kinga Wysieńska – Di Carlodr Kinga Wysieńska – Di Carlo

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu metodologii badań społecznych, nierówności i procesów grupowych.

W latach 2012-2015 wchodziła w skład zespołu doradczego ds. migracji przy Kancelarii Prezydenta RP. Współtworzyła program Warszawa Różnorodna i programy ewaluacyjne w ramach warszawskich Biur Kultury i Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Współpracowała z instytucjami badawczymi i think-tankami w Polsce (m.in. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), Wielkiej Brytanii (University of Portsmouth) i USA (Deans for Impact, Albert Shanker Institute, The Learning Agency).

Autorka lub współautorka publikacji dotyczących pomiaru dyskryminacji, nierówności na rynku pracy ze względu na płeć́, macierzyństwo oraz pochodzenie narodowe i etniczne, a także procesów różnicowania statusu, zaufania i legitymizacji nierówności.

Absolwentka SYMLOG Consulting Workshop, San Diego i Szkoły Trenerów i Trenerek Stowarzyszenia Konsultantów_ek i Trenerów_ek MATRIK w Krakowie. Wiedzę i doświadczenie zdobywała w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Civitas, Polska Akademia Nauk) i Stanach Zjednoczonych (University of Iowa, University of South Carolina, Cornell University).

Logo diversity+

Szkolenia realizowane są w ramach projektu ATHENA – Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

Logo Projektu Athena

Projekt uzyskał finansowanie z Programu Ramowego UE wspierania badań i innowacji Horizon 2020, zgodnie z zapisami określonymi w umowie nr 101006416.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka