Projekt Athena

ATHENA – Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

ATHENA to projekt badawczo-innowacyjny współfinansowany z Programu HORYZONT 2020, realizowany przez pracowników Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK w ramach międzynarodowego konsorcjum złożonego z 10 zespołów badawczych z Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Włoch i Portugalii i Polski.

PARTNERZY PROJEKTU

 • CONSULTA EUROPA PROJECTS AND INNOVATION SL (HISZPANIA) – LIDER PROJEKTU
 • INSTITUT JOZEF STEFAN (SŁOWENIA)
 • UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (POLSKA)
 • UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (RUMUNIA)
 • UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAND GANARIA (HISZPANIA)
 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (WŁOCHY)
 • USTAV VYSKUMU SOCIALNEJ KOMUNIKACIE SLOVENSKIEJ AKADEMIE VIED (SŁOWACJA)
 • UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (BUŁGARIA)
 • GOBIERNO DE CANARIAS (HISZPANIA)
 • FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA (PORTUGALIA)

CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU

Głównym celem projektu jest analiza oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju potencjału badawczego instytucji naukowych Unii Europejskiej w oparciu o zrównoważoną politykę wobec równości płci w nauce.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania projektowe obejmują analizę potencjału naukowo-badawczego instytucji badawczych w Europie oraz wypracowanie narzędzi dla europejskich organizacji badawczych, uniwersytetów oraz organizacji finansujących badania krajów Europy w zakresie usuwania barier związanych z płcią w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju karier naukowych (tzw. GEP – Gender Equality Program). Rezultatem projektu będzie wdrożenie GEP na uczelniach partnerskich, co przyczyni się do zmiany kulturowej i instytucjonalnej oraz uwolnienia potencjału badawczego organizacji naukowych.

W ramach projektu, przeprowadzona zostanie ocena procedur i praktyk stosowanych w krajach i na uczelniach partnerskich w zakresie potencjału badawczego oraz rozwoju karier (m.in. kobiet-naukowczyń), jak również analiza krajowego ustawodawstwa i ram politycznych. Równolegle prowadzone będą działania partycypacyjne, spotkania mające na celu zrozumienie potrzeb i preferencji interesariuszy i podniesienie ich kompetencji w zakresie wybranych tematów związanych ze zrównoważoną polityką wobec równości płci w nauce.

Działania w ramach projektu ujęte są w następujące pakiety:

 • WP 1. Zarządzanie projektem
 • WP 2. Audyt i ocena procedur i praktyk w obszarze GEP na poziomie krajowym i uczelnianym
 • WP 3. Budowa zaplecza do systematycznej zmiany instytucjonalnej
 • WP 4. Przygotowanie i wdrożenie GEP
 • WP 5. Monitoring i ewaluacja GEP
 • WP 6. Strategia trwałości projektu zapewniająca replikacje GEP i rezultatów projektu
 • WP 7. Komunikacja i upowszechnianie

 

ZAANGAŻOWANIE UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Zespół Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie odpowiedzialny za realizację części badawczej na terenie Polski, budowę kompetencji pracowników (WP 2 – WP 4). Dla UJK powierzono także zadanie koordynacji na rzecz całego konsorcjum pakietu dotyczącego monitorowania i analizy zmian w trakcie prowadzenia badań projektu w całym konsorcjum (WP 5). Rezultaty będę upowszechniane zapewniając jak najlepsze dotarcie do grup docelowych.

Czas trwania projektu lata 2021-2025 (48 miesięcy)
Budżet 1 828 310,00 euro, z czego prawie 143 750,00 euro na badania prowadzone przez UJK.

 

KONTAKT
ana.kaminska@ujk.edu.pl – dr Ana Kaminska, kierownik projektu, Wydział Prawa i Nauk Społecznych

STRONA PROJEKTU
www.athenaequality.eu

Projekt uzyskał finansowanie z Programu Ramowego UE wspierania badań i innowacji Horizon 2020, zgodnie z zapisami określonymi w umowie nr 101006416.

Treść odzwierciedla tylko opinie autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, które może nastąpić na bazie zawartych informacji.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka