IV Forum Doktorantów UJK

IV FORUM DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Termin: 17-19 listopada 2020

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach, które odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2020 r. w formie hybrydowej (na miejscu oraz zdalnie) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.

Uniwersytecka 7. Do sesji referatowej zapraszamy doktorantów UJK oraz doktorantów z innych Uczelni, natomiast do sesji posterowej studentów UJK oraz studentów z innych Uczelni.

Forum Doktorantów służy wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych.

Seminarium ma także charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich. Udział w Forum Doktorantów jest bezpłatny

oraz:

obowiązkowy dla doktorantów, którzy nie złożyli pracy doktorskiej, 2. fakultatywny dla osób, które złożyły pracę doktorską i pragną zaprezentować wyniki swoich badań.

Obrady odbędą się w następujących sekcjach:

  • nauk humanistycznych,
  • nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • nauk społecznych i sztuki,
  • nauk o zdrowiu.

Podczas obrad Forum Doktorantów należy zaprezentować postępy w realizacji prac doktorskich lub wyniki badań dotyczące indywidualnych zainteresowań naukowych doktoranta w formie prezentacji ustnej.

Prezentacja ustna powinna być przygotowana w formacie PDF. Na 10-minutowe wystąpienie składają się informacje zawierające:

koncepcję pracy/wstępne badania (dotyczy uczestników I roku Szkoły Doktorskiej), 2. postępy badań naukowych w minionym roku akademickim (dotyczy uczestników II, III, IV roku szkoły doktorskiej oraz uczestników studiów doktoranckich).

Prace powinny być przedstawione w języku angielskim dla sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych. Natomiast dla sekcji nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych oraz nauk społecznych i sztuki prace mogą być przedstawione zarówno w języku polskim jak i angielskim, przy czym prezentacja w języku angielskim jest premiowana.

Wszystkie prace doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zaprezentowane w sesji referatowej będą nominowane do Nagrody Rektora „Prodomus” w każdej z dyscyplin. Dla studentów UJK przewidziana jest również nagroda rektora za najlepszy poster.

Doktoranci oraz studenci studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych studiów magisterskich spoza UJK mogą przedstawić własne zainteresowania naukowe, nie biorą natomiast udziału w konkursie.

Wypełniony w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 na adres

e-mail: ursd@ujk.edu.pl. Abstrakty zostaną opublikowane w książce streszczeń Forum Doktorantów UJK.

Pozostałe informacje, wzory formularzy zgłoszeniowych - wkrótce.

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na e-mail: ursd@ujk.edu.pl.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka