FINANCEn_LAB Digital Simulator for Entrepreneurial Finance

loga

 

Digital Simulator for Entrepreneurial Finance

FINANCEn_LAB

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w sektorze Szkolnictwa Wyższego

KA226 - Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

Konkurs: Call 2020 Round 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, program Erasmus+

 

logo finlab

Tytuł projektu: Digital Simulator for Entrepreneurial Finance

Numer projektu: 2020-1-ES01-KA226-HE-095810

Akronim: FINANCEn_LAB

Czas realizacji: 01.03.2021 – 28.02.2023 (24 miesiące)

 

Konsorcjum projektowe:

 1. FUNIBER Fundación Universitaria Iberoamericana, Santander, Hiszpania – lider projektu
 2. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 3. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Rumunia
 4. tvw GmbH, Niemcy
 5. Fundación Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria, Hiszpania
 6. Universidad de Valladolid, Hiszpania

Budżet projektu: 287 945,00 EUR

Zespół projektowy UJK

 

dr Ana Kaminska – kierownik merytoryczny projektu

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

e-mail: ana.kaminska@ujk.edu.pl

tel. 41 349 66 35

 

dr Joanna Rudawska

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

e-mail: joanna.rudawska@ujk.edu.pl

 

Beata Banach-Rząca – koordynator ds. administracyjnych

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

e-mail: bbanach@ujk.edu.pl,

tel. 41 349 72 67

 

Opis projektu

Celem projektu FINANCEn_LAB jest edukacja w zakresie przedsiębiorczości oraz wiedzy i umiejętności finansowych poprzez wspieranie przedsiębiorczości wśród studentów oraz uczestników szkoleń realizowanych w ramach kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępności praktycznych szkoleń w zakresie finansów i przedsiębiorczości. Projekt wspiera aktywną postawę młodych ludzi tak, aby swoje pomysły potrafili przekształcić w przedsiębiorcze działania.

Przy zwiększającej się liczbie powstających przedsiębiorstw, wzrasta złożoność systemu finansowego nie tylko na poziomie krajowym, ale i międzynarodowym, a wraz z nim duży odsetek osób w społeczeństwach europejskich nie posiadających umiejętności finansowych, w tym właściwego rozumienia niezbędnych pojęć finansowych. Uniemożliwia to również wielu młodym przedsiębiorcom skuteczne ubieganie się o środki finansowe w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, a także stanowi barierę w zarządzaniu własnymi finansami i utrudnia proaktywne podejście do finansów.

FINANCEn_LAB odnosi się do kluczowych zagadnień i wyzwań dla edukacji w zakresie przedsiębiorczości, podkreśla znaczenie dobrej strategii na poziomie polityki krajowej i regionalnej, kładzie nacisk na szkolenia nauczycieli i ocenę umiejętności w zakresie przedsiębiorczości u młodych ludzi u progu samodzielnego życia i kariery zawodowej. Projekt ma również na celu promowanie przedsiębiorczości w edukacji jako jednej z kluczowych kompetencji niezbędnej do projektowania i korzystania z narzędzi wspierających rozwój ducha przedsiębiorczości. Wspiera rozwój osobisty i aktywność obywatelską, zwiększa możliwości zatrudnienia, ma istotne znaczenie w obliczu zmieniającego się rynku pracy na skutek pandemii COVID-19.

 

Główne cele projektu obejmują:

 1. opracowanie i wdrożenie skutecznych narzędzi, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i finansów oraz do rozwijania umiejętności podejmowania trafnych decyzji finansowych,
 2. opracowanie cyklów szkoleń dotyczących istotnych dla przedsiębiorców umiejętności finansowych m.in budżetowania, planowania i zarządzania płynnością finansową,
 3. kształtowane umiejętności podejmowania strategicznych decyzji w zakresie finansów i inwestycji z uwzględnieniem globalnej wizji przedsiębiorstwa,
 4. poszerzenie współpracy z podmiotami bankowymi i innymi instytucjami finansowymi,
 5. stworzenie solidnych podstaw i warunków dla wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz podmiotami bankowymi i finansowymi.

 

Grupy docelowe

- studenci uniwersytetu jako potencjalni przedsiębiorcy

- nauczyciele akademiccy w instytucjach szkolnictwa wyższego

- przedsiębiorcy

- pracownicy banków, tzw. aniołowie biznesu, prywatni inwestorzy i inne podmioty finansowe

- trenerzy i mentorzy przedsiębiorczości

- władze instytucji szkolnictwa wyższego

- politycy, przedstawiciele administracji publicznej

 

Zadania

Rezultatem projektu będzie cyfrowy symulator służący rozwijaniu umiejętności w zakresie finansów i przedsiębiorczości – innowacyjne narzędzie dedykowane studentom, młodym przedsiębiorcom, ich nauczycielom i trenerom. Konsorcjum projektowe opracuje cykl innowacyjnych szkoleń i kursów oparty na materiałach dydaktycznych do samodzielnej nauki finansów i przedsiębiorczości. Będą to dynamiczne scenariusze, zadania do rozwiązania, gry symulacyjne uwzględniające praktyczne podejście i wykorzystujące kreatywność uczestników w rozwijaniu ich kluczowych kompetencji i umiejętności dotyczących finansów i przedsiębiorczości takie jak budżetowanie, pozyskiwanie funduszy, inwestowanie, czy zarządzanie płynnością finansową. Innowacyjny charakter projektu polega na zastosowaniu tu sztucznej inteligencji dla edukacji w wymiarze społecznym i ekonomicznym. W ramach rezultatów pracy intelektualnej powstanie również raport zawierający rekomendacje dla podmiotów zajmujących się finansami i przedsiębiorczością, który pomoże m.in. wzmocnić wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi typami inwestorów i usprawnić działania wspierające młodych przedsiębiorców ze strony podmiotów publicznych.

W międzynarodowym projekcie Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn_LAB ze strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego biorą udział wykładowcy Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Wsparcia organizacyjnego i administracyjnego przy realizacji projektu udziela Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka