Wybory prorektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wybory prorektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Uniwersytecka Komisja Wyborcza wyznacza następujące miejsce przeprowadzenia wyborów na prorektora Uniwersytetu: Kielce, ul. Żeromskiego 5, aula Uniwersytetu.
  • Wybory, o których mowa powyżej odbędą się podczas zebrania wyborczego w dniu 6 grudnia 2012 roku, o godzinie 10:00.
  • Kandydatem na stanowisko prorektora ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2012-2016 jest dr hab. Barbara Zbroińska.

 

 

 

 

Życiorys zawodowy

Dr hab. Barbara Zbroińska ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na stanowisku asystenta w Politechnice Świętokrzyskiej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od 1999 r. zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). Po uzyskaniu pozytywnych recenzji dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej na temat „Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych”, Wydawnictwo UJK 2011 r., Rada Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjęła uchwałę o dopuszczeniu dr Barbary Zbroińskiej do kolokwium habilitacyjnego, w wyniku którego w dniu 22 października 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych.

W 2005 r. wybrana została na stanowisko prodziekana do spraw ogólnych i finansowych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK na kadencję 2005-2008. W latach 2008-2012 ponownie społeczność akademicka Wydziału powierzyła jej pełnienie tej funkcji przez drugą kadencję. Od 2000 r. jest członkiem Rady Wydziału Zarządzania i Administracji, a od 2008 r. członkiem Senatu UJK i od października 2012 r. przewodniczącą Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów.

W okresie zatrudnienia podnosiła kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach w kraju i za granicą, m.in. w kursie Francuskiego Instytutu Zarządzania IFG Wprowadzenie do biznesu, Sommerschule, Institut für Betriebswirtschaftslehre der Klein – und Mittelbetriebe, Wirtschaftsuniversität Wien, Międzynarodowe Seminarium Gesamteuropäisches Studienwerk Vlotho/Niemcy, finansowane przez Fundację Ludwika Erharda w Bonn.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują mikro i makroekonomią oraz finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. Do ważniejszych osiągnięć naukowych należy uzyskanie w 2005 r. grantu Ministra Nauki i Informatyzacji w ramach 29 edycji konkursu projektów badawczych na sfinansowanie projektu Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, którego była głównym wykonawcą. Do ważniejszych osiągnięć w zakresie pracy dydaktycznej należy udział w realizacji grantu Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach III edycji grantów edukacyjnych na zorganizowanie Studiów Podyplomowych Przedsiębiorczość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych w 2000 r. Od 2003 r. systematycznie organizuje i kieruje Studiami Podyplomowymi prowadzonymi na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK, uczestnicząc w opracowaniu autorskich programów kształcenia. Brała udział w realizacji projektu Edu-PROGRES - Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, finansowanego ze środków PO KL, polegający na opracowaniu planu studiów i utworzeniu specjalności Marketing i wystawiennictwo na kierunku Zarządzanie (2008-2011). Uczestniczyła w realizacji projektu Benild rozwój świętokrzyskich kadr oświaty, finansowanego ze środków PO KL, którego celem było zorganizowanie Studiów Podyplomowych dla nauczycieli województwa świętokrzyskiego (2010-2011). Udział polegał na opracowaniu autorskiego planu studiów dla kierunku Fundusze unijne. Pozyskiwanie i zarządzanie oraz kierownictwie merytorycznym.

W latach 1999 - 2008 współorganizowała Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), przewodnicząc komisji oceniającej prace konkursowe na etapie szkolnym i okręgowym. Pełniła funkcję sekretarza Szkoły Letniej Zarządzania, organizowanej przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Jest członkiem zarządu Oddziału PTE w Kielcach oraz członkiem Towarzystwa Nauk Organizacji i Kierowania. Pełniąc funkcję prodziekana organizowała i prowadziła liczne spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli nauki oraz praktyki życia gospodarczego.

Odrębny przedmiot działalności badawczej wynikający ze współpracy nauki, jednostek samorządu terytorialnego i otoczenia biznesu, stanowią prace na rzecz regionu. W 2000 r. brała udział w projekcie badawczym zleconym przez Urząd Marszałkowski na potrzeby tworzenia strategii rozwojowej województwa świętokrzyskiego, finansowanym przez Ministerstwo Gospodarki. W 2010 r. kierowała jednym z zadań projektu Perspektywy RSI Świętokrzyskie - II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którego przedmiotem jest strategia innowacji województwa. Udział w projekcie zakończony został opracowaniem raportu pt. Analiza stanu realizacji Świętokrzyskiej RSI, którego jest autorką. Uczestniczyła czynnie w konsultacjach społecznych na forum Urzędu Marszałkowskiego, na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, przedstawiając własną analizę i ocenę projektu ministerialnego, zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (2009 r.).

Za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 10 lipca 2009 r., oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Prywatnie jest matką dwójki dorosłych dzieci.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka