PONCHO

 

PROJEKT PONCHO

 

Projekt PONCHO – Internationalization of Latin American peripheral Universities through sustainable integration and inclusive implementation of International Relations Offices, czyli Umiędzynarodowienie peryferyjnych uniwersytetów Ameryki Łacińskiej poprzez zrównoważoną integrację i włączenie Biur Współpracy z Zagranicą, jest projektem realizowanym w ramach programu Erasmus+ od października 2015 r. przez konsorcjum międzynarodowe. W skład konsorcjum wchodzi 25 partnerów, głównie z Ameryki Łacińskiej, którzy są głównymi beneficjentami planowanych rezultatów projektu. Poza krajami Ameryki Południowej, projekt realizują kraje europejskie (pełniące rolę ekspertów): Hiszpania (która jest jednocześnie koordynatorem całego projektu), Portugalia, Francja i Polska. Jedynym partnerem z Polski jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Partnerzy Projektu PONCHO:

Lp.

Nazwa partnera

Kraj

1

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Hiszpania

2

Universidad Nacional de San Luis

Argentyna

3

Universidad Nacional del Sur

Argentyna

4

Universidad de Tucumán

Argentyna

5

Universidad Amazónica del Pando

Boliwia

6

Universidad Mayor de San Simón

Boliwia

7

Universidad Federal de Ciencias da Saúde de Porto Alegre

Brazylia

8

Universidad Federal de Goiás

Brazylia

9

Universidad Federal da Grande Dourados

Brazylia

10

Universidad Federal de Minas Gerais

Brazylia

11

Universidad Federal do Paraná

Brazylia

12

Universidad Tecnológica del Chocó

Kolumbia

13

Universidad del Valle del Cauca

Kolumbia

14

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Ekwador

15

Universidad Nacional del Chimborazo

Ekwador

16

Universidad Autónoma de Asunción

Paragwaj

17

Universidad Nacional de Itapúa

Paragwaj

18

Universidad Nacional de Cajamarca

Peru

19

Universidad Tecnológica de Los Andes

Peru

20

Universidad Católica de Uruguay

Urugwaj

21

Universidad ORT Uruguay

Urugwaj

22

Université Bretagne Sud

Francja

23

Jan Kochanowski University from Kielce

Polska

24

Universidade Do Porto

Portugalia

25

Tecnológico de Antioquia

Kolumbia

 

Głównym celem projektu PONCHO jest usprawnienie procesu umiędzynarodowienia uniwersytetów Ameryki Łacińskiej będących partnerami projektu, ze szczególnym naciskiem na uniwersytety umiejscowione w regionach peryferyjnych krajów Ameryki Południowej, których położenie geograficzne lub liczba studentów nie pozwalają na rozwój procesu internacjonalizacji w takim samym stopniu co największe uniwersytety na kontynencie, w tym te zlokalizowane w stolicach.

Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie krajowej, regionalnej i międzynarodowej spójności i współpracy w zakresie umiędzynarodowienia partnerów z Ameryki Łacińskiej, wdrożenie technik zarządzania Biurami Współpracy z Zagranicą, budowanie potencjału akademickiego, zwiększenie uczestnictwa społeczności akademickiej partnerów projektu w procesie internacjonalizacji, a także usprawnienie instytucjonalnych strategii umiędzynarodowienia w celu wzmocnienia pozycji partnerów z Ameryki Łacińskiej na globalnej mapie uniwersytetów.

UJK, podobnie jak pozostałe uniwersytety europejskie, pełni rolę eksperta i mentora dla jednostek zza oceanu, ze względu na swoje większe doświadczenie w zakresie procesu internacjonalizacji oraz sprawne funkcjonowanie Biur Współpracy z Zagranicą. Do zadań UJK będzie należało, m.in.:

  • Opracowanie szkoleń teoretycznych dla pracowników uniwersytetów Ameryki Łacińskiej, udostępnianych za pośrednictwem platformy PONCHO – strony internetowej, stworzonej w ramach projektu i służącej konsorcjantom do wymiany informacji (tzw. networking). Szkolenia mają dotyczyć m.in. następujących zagadnień: Komisja Europejska i proces boloński, strategie internacjonalizacji, międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze, zarządzanie cyklem projektu, zarządzanie Biurami Współpracy z Zagranicą;
  • Zorganizowanie szkoleń praktycznych dla pracowników uniwersytetów Ameryki Łacińskiej – szkolenia będą odbywać się w siedzibie UJK w Kielcach podczas dwutygodniowych wizyt w Polsce. Partnerzy zagraniczni będą obserwować pracę Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą (w tym Biura Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych), Działu Nauczania (w tym Biura Wymiany Studentów i Doktorantów) oraz współpracować przy zadaniach administracyjnych, finansowych, zarządczych, przy działaniach internacjonalizacyjnych na rzecz społeczności akademickiej, przy zarządzaniu cyklem projektu, a także przy wszelkich działaniach podejmowanych przez powyższe jednostki UJK na rzecz umiędzynarodowienia uczelni.

Całkowity budżet projektu wynosi 912 575 tys. euro, z czego 32 420 tys. jest przeznaczone na zadania dla UJK. Projekt ma trwać 3 lata, jego zakończenie jest przewidziane w październiku 2018 r.

Jednym z działań projektu było uruchomienie platformy internetowej, służącej do tzw. networkingu między konsorcjantami, jak również do promocji projektu: http://poncho.ulpgc.es/

 

 

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ PONCHO – NABÓR UCZESTNIKÓW

 

W dniach 6-10 maja 2019 r. w Paragwaju odbędzie się wydarzenie pn. „MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ PONCHO” organizowany w ramach projektu „Umiędzynarodowienie peryferyjnych uniwersytetów Ameryki Łacińskiej poprzez zrównoważoną integrację i włączenie Biur Współpracy z Zagranicą – PONCHO”.

PONCHO jest projektem realizowanym w ramach programu Erasmus+ od października 2015 r. przez konsorcjum międzynarodowe. W skład konsorcjum wchodzi 25 partnerów, głównie z Ameryki Łacińskiej, którzy są głównymi beneficjentami planowanych rezultatów projektu. Poza krajami Ameryki Południowej, projekt realizują kraje europejskie (pełniące rolę ekspertów): Hiszpania (która jest jednocześnie koordynatorem całego projektu), Portugalia, Francja i Polska. Jedynym partnerem z Polski jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

W ramach Międzynarodowego Tygodnia PONCHO zostanie zorganizowany Kampus Studencki, którego celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi umiędzynarodowienia i wielokulturowości. Studenci dowiedzą się również o tym, jak duże znaczenie dla społeczeństwa mają stopnie międzynarodowe i programy wymiany studenckiej.

 

W tym celu, w wydarzeniu wezmą udział delegacje z każdej instytucji partnerskiej, w tym dwoje studentów (I, II i/lub III stopnia).

 

Zapraszamy do składania aplikacji celem wzięcia udziału w Międzynarodowym Tygodniu PONCHO.

 

Organizator wydarzenia pokrywa koszty przelotu do Paragwaju (Asuncion) oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia w dniach 6-10 maja. Uczestnicy muszą pokryć indywidualnie wszelkie koszty powstałe przed 6 maja oraz po 10 maja, a związane z wydarzeniem (np. koszty wyżywienia w podróży czy ewentualnego noclegu wynikłego z międzylądowania).

 

Kryteria jakie muszą spełniać uczestnicy wydarzenia oraz dokumenty, jakie należy złożyć, aby otrzymać propozycję wyjazdu są dokładnie opisane w punkcie 3 i 4 załącznika poniżej.

Zespół projektu PONCHO wybierze najlepszych kandydatów zgodnie z kryteriami opisanymi w ogłoszeniu.

 

Dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną na adres agnieszka.bygar@ujk.edu.pl do dnia 20 marca br.

 

Załącznik do pobrania:

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW

 

Koordynator Projektu w UJK:
Agnieszka Bygar
tel. 41 349 73 39
agnieszka.bygar@ujk.edu.pl

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka