DEVELOPMENT OF TIME-RESOLVED

DEVELOPMENT OF TIME-RESOLVED X-RAY SPECTROSCOPY METHODOLOGIES AT EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE (ELI) FACILITY (PRAGUE) FOR WORLDWIDE USER SERVICES (Fundusz Wyszehradzki)

 

Celem projektu jest stworzenie dostępu do femtosekundowej spektroskopii rentgenowskiej dla naukowców z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Metoda femtosekundowej spektroskopii rentgenowskiej rozwija się bardzo szybko i jest powszechnie stosowana przez naukowców z różnych dziedzin naukowych, takich jak fizyka, chemia i biologia, ale jest stosowana wyłącznie w centralnych obiektach badawczych w USA i Japonii. Dlatego też dostęp do femtosekundowej spektroskopii rentgenowskiej jest dość  ograniczony dla naukowców z krajów V4 z powodu wysokich kosztów podróży i realizacji eksperymentów, ograniczając tym samym szybki rozwój pionierskich badan naukowych w tych krajach. Ponadto, brak najnowszych narzędzi naukowych w laboratoriach położonych w regionie Wyszehradzkim powoduje ograniczenia w rozwoju kariery młodych naukowców z tego regionu, którzy chcą brać udział w badaniach z wykorzystaniem najnowszych technik eksperymentalnych.

Specjalistyczna wiedza naukowców tworzących zespół projektowy i reprezentujących różne dziedziny nauki jest istotna do realizacji tego projektu, dlatego też w projekt jest zaangażowanych 6 różnych instytucji ze wszystkich państw V4. Doświadczenie konsorcjantów gwarantuje pomyślne zakończenie projektu.

 

Partnerzy Projektu:

 

Nazwa

Kraj

1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lider Projektu

Polska

2

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Polska

3

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Węgry

4

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Czechy

5

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Polska

6

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Słowacja

 

Głównym celem zespołu badawczego jest stworzenie gotowego do użycia instrumentu naukowego do badań super-szybkich procesów w układach biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz wdrożenia tego instrumentu w centralnym ośrodku Extreme Light Infrastructure w Pradze. Dzięki temu naukowcy z krajów V4 uzyskają możliwość przeprowadzenia pionierskich badań w „lokalnym” laboratorium. Ponadto, zespół badawczy będzie zajmował się popularyzacją techniki femtosekundowej spektroskopii rentgenowskiej w społeczności naukowej krajów V4 oraz umożliwi wsparcie dla młodych naukowców chcących brać udział w innowacyjnych przedsięwzięciach. Działania te umożliwią zwiększenie liczby przełomowych odkryć w przyszłości.

 

Jakie korzyści dla Grupy Wyszehradzkiej niesie ze sobą projekt?

  • Społeczność naukowa krajów Grupy Wyszehradzkiej otrzyma dostęp do nowoczesnego instrumentu naukowego;
  • Jednym z celów projektu jest stworzenie długoterminowej i głęboko zakorzenionej współpracy naukowej wykraczającej poza ramy czasowe projektu z udziałem naukowców pracujących w krajach V4 z różnych dziedzin naukowych, takich jak fizyka, chemia i biologia;
  • Rozwój techniczny i innowacyjne rozwiązania realizowane w ramach projektu mogą zostać dostosowane w przyszłości w różnych ośrodkach naukowych na całym świecie, a tym samym będą uznawane za istotny wkład krajów V4 w rozwój naukowy.

 

Projekt jest realizowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund - IVF) w ramach programu grantowego Visegrad Grant. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich.

Budżet projektu wynosi 33 300 euro. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2017 r., a zakończy się 31 grudnia 2017 r.

Informacje nt. projektu będą na bieżąco uaktualniane na jego stronie: https://www.facebook.com/v4spectroscopy/

Dodatkowe informacje nt. IVF dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org oraz w mediach społecznościowych:

 

Kierownik Projektu:
dr hab. Jakub Szlachetko
jakub.szlachetko@ujk.edu.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 
The project is co-funded from the sources of the International Visegrad Fund. 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka