O Uczelni

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce, to obecnie prężnie rozwijająca się i największa uczelnia na terenie województwa świętokrzyskiego. Jest instytucją akademicką o znaczącej i ugruntowanej pozycji naukowej w kraju. Uniwersytet Jana Kochanowskiego łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Nawiązuje do przeszłości i bogatych tradycji miasta i regionu oraz daje impuls do dalszego rozwoju Kielc jako miasta uniwersyteckiego. Współtworzy naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy potencjał regionu świętokrzyskiego.

Z perspektywy ostatniego dziesięciolecia wyraźnie widać charakter i zakres zmian zachodzących w naszej Uczelni. Współczesny Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest uczelnią nowoczesną, dostosowaną do standardów uniwersyteckich XXI wieku oraz jedną z najlepiej wyposażonych uczelni w Polsce pod względem bazy naukowo dydaktycznej. Tak dynamiczny rozwój Uniwersytetu stał się możliwy między innymi dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. W ostatniej dekadzie Uczelnia pozyskała tą drogą finansowania blisko pięćset milionów złotych, w efekcie czego nastąpiła znacząca rozbudowa Kampusu Uniwersyteckiego. Powstały znakomicie wyposażone i nowoczesne sale dydaktyczne oraz specjalistyczne laboratoria, stanowiące doskonałe zaplecze dydaktyczne oraz bazę naukową dla prowadzenia wielokierunkowych badań, które umożliwiają rozwój kadry uniwersyteckiej.

Stan zatrudnienia pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosi tysiąc pięćset czterdzieści trzy osoby, w tym dziewięćset sześćdziesięciu jeden nauczycieli akademickich oraz pięćset osiemdziesięciu dwóch pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Na wszystkich kierunkach i formach studiów kształci się aktualnie jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć studentów i doktorantów, w tym blisko sześciuset obcokrajowców. Uniwersytet Jana Kochanowskiego należy do grupy najchętniej wybieranych i najpopularniejszych uczelni w kraju. Statystyki z przeprowadzonych w ostatnich latach rekrutacji świadczą o stale rosnącym zainteresowaniu naszą ofertą dydaktyczną na wszystkich poziomach studiów.

Uniwersytet prowadzi kształcenie na pięćdziesięciu kierunkach studiów i blisko stu pięćdziesięciu specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz sztuki. Proponowana przez Uniwersytet oferta kształcenia jest sukcesywnie wzbogacana o nowe propozycje kierunków, związane z potrzebami współczesnego rynku pracy. Poszerzamy ofertę kształcenia w języku angielskim. W ostatnich latach wprowadzono kilka, cieszących się dużą popularnością i zainteresowaniem młodzieży, kierunków studiów, takich jak prawo, psychologia, kryminologia stosowana, kosmetologia, dietetyka, inżynieria danych, komunikacja społeczna, kierunek lekarski – w języku polskim i angielskim (English Division). Nowością w roku akademickim 2019 i 2020 jest między innymi logopedia ogólna. Uniwersytet prowadzi kształcenie na dziesięciu kierunkach studiów doktoranckich, na których studiuje aktualnie blisko 300 doktorantów.

Od 1 października 2019 roku kształcenie doktorantów odbywa się już w nowo powołanej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, obejmującej cztery sekcje dziedzinowe: nauk humanistycznych (dyscyplina: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo); nauk społecznych (dyscyplina: nauki prawne, nauki o polityce i administracji); nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscyplina: nauki medyczne, nauki o zdrowiu) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku). Priorytetem Szkoły Doktorskiej jest wysokospecjalistyczne kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań naukowych i upowszechnianie ich wyników.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada aktualnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie czternastu dyscyplin naukowych oraz doktora habilitowanego w zakresie czterech dyscyplin.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka