ATHENA

ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

ATHENA to projekt badawczo-innowacyjny współfinansowany z Programu HORYZONT 2020, realizowany przez pracowników Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK w ramach międzynarodowego konsorcjum złożonego z 10 zespołów badawczych z Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Włoch i Portugalii i Polski.

PARTNERZY PROJEKTU

  • CONSULTA EUROPA PROJECTS AND INNOVATION SL (HISZPANIA) – LIDER PROJEKTU
  • INSTITUT JOZEF STEFAN (SŁOWENIA)
  • UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (POLSKA)
  • UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (RUMUNIA)
  • UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAND GANARIA (HISZPANIA)
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (WŁOCHY)
  • USTAV VYSKUMU SOCIALNEJ KOMUNIKACIE SLOVENSKIEJ AKADEMIE VIED (SŁOWACJA)
  • UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (BUŁGARIA)
  • GOBIERNO DE CANARIAS (HISZPANIA)
  • FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA (PORTUGALIA)

 

CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU

Głównym celem projektu jest analiza oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju potencjału badawczego instytucji naukowych Unii Europejskiej w oparciu o zrównoważoną politykę wobec równości płci w nauce.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania projektowe obejmują analizę potencjału naukowo-badawczego instytucji badawczych w Europie oraz wypracowanie narzędzi dla europejskich organizacji badawczych, uniwersytetów oraz organizacji finansujących badania krajów Europy w zakresie usuwania barier związanych z płcią w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju karier naukowych (tzw. GEP – Gender Equality Program). Rezultatem projektu będzie wdrożenie GEP na uczelniach partnerskich, co przyczyni się do zmiany kulturowej i instytucjonalnej oraz uwolnienia potencjału badawczego organizacji naukowych.

W ramach projektu, przeprowadzona zostanie ocena procedur i praktyk stosowanych w krajach i na uczelniach partnerskich w zakresie potencjału badawczego oraz rozwoju karier (m.in. kobiet-naukowczyń), jak również analiza krajowego ustawodawstwa i ram politycznych. Równolegle prowadzone będą działania partycypacyjne, spotkania mające na celu zrozumienie potrzeb i preferencji interesariuszy i podniesienie ich kompetencji w zakresie wybranych tematów związanych ze zrównoważoną polityką wobec równości płci w nauce.

Działania w ramach projektu ujęte są w następujące pakiety:

WP 1. Zarządzanie projektem

WP 2. Audyt i ocena procedur i praktyk w obszarze GEP na poziomie krajowym i uczelnianym

WP 3. Budowa zaplecza do systematycznej zmiany instytucjonalnej

WP 4. Przygotowanie i wdrożenie GEP

WP 5. Monitoring i ewaluacja GEP

WP 6. Strategia trwałości projektu zapewniająca replikacje GEP i rezultatów projektu

WP 7. Komunikacja i upowszechnianie

 

ZAANGAŻOWANIE UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Zespół Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie odpowiedzialny za realizację części badawczej na terenie Polski, budowę kompetencji pracowników (WP 2 - WP 4). Dla UJK powierzono także zadanie koordynacji na rzecz całego konsorcjum pakietu dotyczącego monitorowania i analizy zmian w trakcie prowadzenia badań projektu w całym konsorcjum (WP 5). Rezultaty będę upowszechniane zapewniając jak najlepsze dotarcie do grup docelowych.

 

SKŁAD OSOBOWY

Kierownikiem merytorycznym projektu ze strony Uczelni jest dr Ana Kaminska, a w skład zespołu wchodzą dr Magdalena Molendowska, dr Joanna Rudawska, dr Rafał Miernik, dr Adrian Mitręga.

Czas trwania projektu lata 2021-2025 (48 miesięcy)

Budżet 1 828 310,00 euro, z czego prawie 143 750,00 euro na badania prowadzone przez UJK.

 

KONTAKT

ana.kaminska@ujk.edu.pl

 

Projekt uzyskał finansowanie z Programu Ramowego UE wspierania badań i innowacji Horizon 2020, zgodnie z zapisami określonymi w umowie nr 101006416.

Treść odzwierciedla tylko opinie autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, które może nastąpić na bazie zawartych informacji.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka