ATHENA

ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

ATHENA to projekt badawczo-innowacyjny współfinansowany z Programu HORYZONT 2020, realizowany przez pracowników Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK w ramach międzynarodowego konsorcjum złożonego z 10 zespołów badawczych z Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Włoch i Portugalii i Polski.

PARTNERZY PROJEKTU

  • CONSULTA EUROPA PROJECTS AND INNOVATION SL (HISZPANIA) – LIDER PROJEKTU
  • INSTITUT JOZEF STEFAN (SŁOWENIA)
  • UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (POLSKA)
  • UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (RUMUNIA)
  • UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAND GANARIA (HISZPANIA)
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (WŁOCHY)
  • USTAV VYSKUMU SOCIALNEJ KOMUNIKACIE SLOVENSKIEJ AKADEMIE VIED (SŁOWACJA)
  • UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (BUŁGARIA)
  • GOBIERNO DE CANARIAS (HISZPANIA)
  • FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA (PORTUGALIA)

 

CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU

Głównym celem projektu jest analiza oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju potencjału badawczego instytucji naukowych Unii Europejskiej w oparciu o zrównoważoną politykę wobec równości płci w nauce.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania projektowe obejmują analizę potencjału naukowo-badawczego instytucji badawczych w Europie oraz wypracowanie narzędzi dla europejskich organizacji badawczych, uniwersytetów oraz organizacji finansujących badania krajów Europy w zakresie usuwania barier związanych z płcią w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju karier naukowych (tzw. GEP – Gender Equality Program). Rezultatem projektu będzie wdrożenie GEP na uczelniach partnerskich, co przyczyni się do zmiany kulturowej i instytucjonalnej oraz uwolnienia potencjału badawczego organizacji naukowych.

W ramach projektu, przeprowadzona zostanie ocena procedur i praktyk stosowanych w krajach i na uczelniach partnerskich w zakresie potencjału badawczego oraz rozwoju karier (m.in. kobiet-naukowczyń), jak również analiza krajowego ustawodawstwa i ram politycznych. Równolegle prowadzone będą działania partycypacyjne, spotkania mające na celu zrozumienie potrzeb i preferencji interesariuszy i podniesienie ich kompetencji w zakresie wybranych tematów związanych ze zrównoważoną polityką wobec równości płci w nauce.

Działania w ramach projektu ujęte są w następujące pakiety:

WP 1. Zarządzanie projektem

WP 2. Audyt i ocena procedur i praktyk w obszarze GEP na poziomie krajowym i uczelnianym

WP 3. Budowa zaplecza do systematycznej zmiany instytucjonalnej

WP 4. Przygotowanie i wdrożenie GEP

WP 5. Monitoring i ewaluacja GEP

WP 6. Strategia trwałości projektu zapewniająca replikacje GEP i rezultatów projektu

WP 7. Komunikacja i upowszechnianie

 

ZAANGAŻOWANIE UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Zespół Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie odpowiedzialny za realizację części badawczej na terenie Polski, budowę kompetencji pracowników (WP 2 - WP 4). Dla UJK powierzono także zadanie koordynacji na rzecz całego konsorcjum pakietu dotyczącego monitorowania i analizy zmian w trakcie prowadzenia badań projektu w całym konsorcjum (WP 5). Rezultaty będę upowszechniane zapewniając jak najlepsze dotarcie do grup docelowych.

 

SKŁAD OSOBOWY

Kierownikiem merytorycznym projektu ze strony Uczelni jest dr Ana Kaminska, a w skład zespołu wchodzą dr Magdalena Molendowska, dr Joanna Rudawska, dr Rafał Miernik, dr Adrian Mitręga.

Czas trwania projektu lata 2021-2025 (48 miesięcy)

Budżet 1 828 310,00 euro, z czego prawie 143 750,00 euro na badania prowadzone przez UJK.

 

KONTAKT

ana.kaminska@ujk.edu.pl

 

Projekt uzyskał finansowanie z Programu Ramowego UE wspierania badań i innowacji Horizon 2020, zgodnie z zapisami określonymi w umowie nr 101006416.

Treść odzwierciedla tylko opinie autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, które może nastąpić na bazie zawartych informacji.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka