Święto Uczelni za nami

Święto Uczelni to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie uroczystości, która w tym roku odbyła się 15 czerwca w Auli Magna, znalazły się m.in. posiedzenie Senatu, wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocje doktorskie. Obchodom towarzyszyła radosna, a chwilami podniosła atmosfera.

Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego Pochodu Rektorskiego, w którym uczestniczyli nowo mianowani doktorzy, członkowie Senatu, dziekani Wydziałów, byli rektorzy oraz rektorzy innych uczelni wyższych, a także władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Jego Magnificencją prof. dr hab. Stanisławem Głuszkiem na czele. Następnie wszyscy obecni w Auli Magna odśpiewali hymn państwowy, w czym wspierał ich chór pod kierunkiem prof. Ewy Robak. 
 
Posiedzenie Senatu otworzył prof. Stanisław Głuszek, który powitał zaproszonych gości, po czym wygłosił okolicznościowe przemówienie. (Pełny tekst przemówienia dostępny jest na dole strony). 
 
- Pełni twórczych pomysłów, korzystając z potencjału intelektualnego kadry akademickiej i administracyjnej, realizujemy szereg inicjatyw. Poszerzamy ofertę kształcenia o nowe kierunki studiów, […] pozyskujemy środki na badania z NCBiR, NCN, a także ARiMR, trwają intensywne prace nad aplikacjami do Agencji Badań Medycznych – mówił Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
Nie zabrakło także informacji o ostatnich osiągnięciach uczelni, do których prof. Stanisław Głuszek zaliczył pozytywne wyniki ostatniej ewaluacji, rezultaty Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz starania na rzecz budowy nowej siedziby Filii UJK w Sandomierzu, gmachu Wydziału Sztuki i szpitala uniwersyteckiego w Kielcach. Rektor UJK przedstawił również najważniejsze wyzwania stojące przed Uniwersytetem.
 
Następnym punktem programu było wręczenie listów gratulacyjnych pracownikom naukowym UJK, którzy w 2022 r. uzyskali tytuły profesora lub doktora habilitowanego. W tym gronie znaleźli się prof. dr hab. Ewa Kula, prof. dr hab. Jerzy Pająk, prof. dr hab.  Rafał Podlaski, prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. dr hab. Leszek Wieczorek, dr hab. Ewa Boksa, dr hab. Magdalena Molendowska, dr hab. Paweł Kankiewicz oraz dr hab. Beata Szczepanik.
 
Szczególnie radosnym wydarzeniem w życiu uczelni są promocje doktorskie, które są owocem wytężonej pracy doktorantów i ich promotorów. Tę część uroczystości prowadziła prof. dr. hab. Agnieszka Gałuszka, Prorektor ds. Nauki. W tym roku dyplomy – z rąk Rektora i dziekanów poszczególnych Wydziałów - odebrało 69 osób. 
 
Święto Uczelni to także okazja do wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Nie inaczej było w tym roku. Obecny na wydarzeniu wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz uhonorował:
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej prof. Francesco Giacosa;
- Złotym Medalem za Długoletnią Służbę Mirosława Banasika, Kazimierza Dworeckiego, Elżbietę Kamusińską, Joannę Lendzion, Renatę Rogalską, Irenę Siudak, Romana Suchanka;
- Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę Roberta Buckiego, Janusza Krywulta, Andrzeja Opokę, Katarzynę Rogozińską, Annę Śliwińską, Ewę Ziębę;
- Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę Andrzeja Kobusa, Anitę Młynarczyk-Tomczyk, Zbigniewa Siudaka, Beatę Szubtarską i Kamila Wiśniewskiego;
- Medalem im. Komisji Edukacji Narodowej Pawła Opalińskiego i Urszulę Ślusarczyk;

Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było wręczenie studentom stypendiów ministra oraz nagród Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i organizacyjne. Tę część wydarzenia prowadziła dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik, Prorektor ds. Kształcenia. 

Ostatnim akcentem były pamiątkowe fotografie, a także tradycyjne podrzucenie biretów. Nowym doktorom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przekazujemy najlepsze życzenia z okazji Święta Uczelni.

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Święto Uczelni stanowi okazję przekazania najważniejszych wydarzeń w  naszej Alma Mater. Bieżący rok akademicki rozpoczynaliśmy w okolicznościach trwającej wojny w Ukrainie, towarzyszącej niepewności rozwoju sytuacji w kraju i w Europie. Ustawicznie - Władze Uczelni skupione są na  zagrożeniach ekonomicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiednią realizację strategii Uczelni (kształcenie, nauka, przedsiębiorczość, wymiana międzynarodowa dydaktyczna i naukowa). Koncentrujemy   naszą aktywność na  działaniach utrzymujących płynność finansową Uczelni w związku ze wzrostem cen, inflacją, wzrostem kosztów energii i wszelakich materiałów.

Pomimo złożonej sytuacji ekonomicznej, po uzgodnieniach ze Związkami Zawodowymi, dokonano podwyżek płac pracowników UJK, w dwóch etapach, suma brutto przeciętnej podwyżki to 600 PLN (220+380) dla każdego pracownika.

Szczególnie wnikliwa analiza ekonomiczna w wielu obszarach kosztów pozwoliła w trudnym ekonomicznie roku 2022 zapewnić realizację strategicznych zadań Uniwersytetu, ale też płynność finansową i  uzyskać dodatni wynik finansowy naszej Uczelni. Ten rok, ze względu na wzrost kosztów różnych kategorii, też jest   złożony,  patrząc na realizację skutecznej  gospodarki finansowej.

Pełni  twórczych pomysłów, korzystając z potencjału intelektualnego kadry akademickiej i administracyjnej, pomocy przedstawicieli wszystkich służb technicznych i pomocniczych – realizujemy szereg inicjatyw. 
 
Poszerzamy ofertę kształcenia o nowe kierunki studiów (9 kierunków). Jak już przekazywałem realizujemy wspólny kierunek z PŚw – inżynieria biomedyczna, studenci 1. roku kończą właśnie rok akademicki. 

Pozyskujemy środki na badania z NCBiR, NCN, a także ARiMR, programu Metrologia, trwają intensywne prace nad aplikacjami do Agencji Badań Medycznych.

W tym roku zakończył się proces ewaluacji, w wyniku tej oceny posiadamy 18 uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Do okresu ostatniej ewaluacji posiadaliśmy 14 doktorskich i 4 uprawnienia habilitacyjne. Uprawnienia te jednoznacznie definiują rosnącą akademickość  naszej Uczelni. Bardzo dziękuję kadrze akademickiej za aktywność naukową, która miała wpływ na wyniki ewaluacji. Życzę wszystkim entuzjazmu badawczego, aby można było dobrze realizować misję naszej Uczelni.

W wyniku inicjatywy parlamentarnej posłów  ziemi piotrkowskiej oraz woli pracowników środowiska piotrkowskiego utworzono na mocy Ustawy Sejmu RP Akademię Piotrkowską, na bazie Filii UJK.  Podpisano odpowiedni Protokół uzgodnień, który miedzy innymi, zgodnie z wytycznymi MEiN, umożliwia zapewnienie ciągłości funkcjonowania nowej Uczelni w Piotrkowie Trybunalskim. 

Zwracam się z wyrazami szacunku i podziękowań do społeczności Filii, a teraz już Akademii,  za wszelaką pracę i aktywność na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Życzę nowej Uczelni wspaniałego rozwoju dydaktycznego i naukowego. Jestem głęboko przekonany o skutecznej twórczej mobilizacji społeczności akademickiej nowej Uczelni.

Dobre informacje dotyczą przyszłości filii w Sandomierzu. Istnieje realna szansa, potwierdzona w deklaracjach Pana Ministra Czarnka, dofinansowania inwestycji  budowy nowej siedziby dla Filii, aby stworzyć należyte warunki do realizacji dydaktyki oraz poszerzania oferty dla studentów, w tym otwarcia kierunku pielęgniarstwo. Przygotowujemy się do formalno-prawnego przyjęcia darowizny  działki pod budowę nowej siedziby Filii, od starostwa sandomierskiego.

Również podobną deklarację finansowania otrzymaliśmy od Pana Ministra na rzecz budowy Wydziału Sztuki. 

Szczególnie cieszą rezultaty studentów kierunku lekarskiego, którzy zdawali LEK (88 osób) w sesji wiosennej 2023. W kategorii zdających po raz pierwszy Uniwersytet Jana Kochanowskiego zajął trzecie miejsce, ustępując jedynie Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, wśród 19 krajowych uczelni kształcących lekarzy.

Należy  odnotować doniosłą uroczystość nadania DHC prof. Jackowi Popielowi, wybitnemu humaniście, teatrologowi, rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie stanowi nadal ważną wartość promocyjną naszej Uczelni. 

Z okazji Święta Uczelni dziękuję wszystkim pracownikom naszej Uczelni za zaangażowanie w pracę i rozwój naszego Uniwersytetu, kadrze akademickiej, administracyjnej, wszystkim służbom technicznym i pomocniczym, jednostkom ogólnouczelnianym. Przekazuję dobre życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia i twórczego entuzjazmu na rzecz naszej społeczności. 

Dziękuję za ustawiczne wspieranie działań Uniwersytetu Panu Wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi, Władzom samorządowym, Panu Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, Pani Marszałek Renacie Janik, Panu Prezydentowi Bogdanowi Wencie, Wszystkim Parlamentarzystom, przedstawicielom instytucji i firm, z którymi rozwijamy  współpracę. Dziękuję za pomoc dla Uniwersytetu, jako największej Uczelni publicznej regionu, która razem z innymi Uczelniami, ma szanse uczynić z Kielc  ważne  miasto akademickie. Ta dobrze rozumiana i wzmacniana przez władze miasta i województwa,  akademickość, może mieć kluczowe znaczenie  dla wzrostu poziomu  życia społeczno-gospodarczego Kielc i województwa.
 
Dziękuję Rektorowi PŚw Panu Profesorowi Zbigniewowi Korubie a także  Rektorom wszystkich niepublicznych Uczelni naszego województwa, za życzliwą współpracę na rzecz rozwoju naszych Uczelni.
 
W rozmowie telefonicznej z prof. dr. hab. Stanisławem Głuszkiem życzenia z okazji Święta Uczelni przekazał m.in. prof. dr hab. Zbigniew Puchalski, doktor honoris causa UJK. Ponadto listy gratulacyjne przesłali:
Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP
ks. bp. Jan Piotrowski - Biskup Kielecki
prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński - Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska - Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Jacek Popiel - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jacek Woźny - Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Wojciech Załuska - Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. Radzisław Kordek - Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. Mirosław Minkina - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
dr hab. prof. UWM Jerzy Przyborowski - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: Michał Brzoza, 2023-06-22 15:26

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka