Nowości wydawnicze

Zachęcamy do przeglądu nowych publikacji, które ukazały się w ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa UJK.

Książki można kupić w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl

Ilona Żeber-Dzikowska, Joanna Bąk, Nauczyciel w lustrze refleksji. Rola twórczości pedagogicznej w kształceniu i praktyce zawodowej, 2021, 242 s., format B5, ISBN 978-83-7133-929-5, cena  39,90 zł

Inspiracją do badań nad tożsamością twórczo-pedagogiczną nauczyciela przedszkola w oparciu o teorię refleksyjno-transformacyjnego kształcenia było portfolio. Podjęty temat jest wsparciem dla badań nad jego rolą  w kształceniu nauczycieli w kierunku refleksyjności. Przedmiotem badań była twórczość pedagogiczna nauczyciela przedszkola zawarta w portfolio, która jest interpretacją zdobytych przez niego doświadczeń pedagogicznych, podkreśla jego szczególną rolę, konieczność posiadania umiejętności refleksyjnego myślenia, działania w procesie edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Celem badań było wykazanie znaczenia komponentów portfolio, jakimi są dziennik refleksji oraz wywiady jakościowe, ukazanie roli, jaką odgrywa twórczość pedagogiczna w budowaniu tożsamości twórczo-pedagogicznej nauczyciela.

Badania wykazały, iż twórczość refleksyjno-pedagogiczna posiada szereg atutów, jest wsparciem w  działaniach pedagogicznych nauczyciela, w konsekwencji przyczynia się do budowania twórczej tożsamości. Analiza twórczości pedagogicznej potwierdziła, że zbieranie prac i dokumentacja doświadczeń w portfolio ułatwia studentowi, w przyszłości nauczycielowi funkcjonowanie w pedagogicznej rzeczywistości. Badania autorek dowodzą, iż tworzenie portfolio, nauka pisania refleksji jest narzędziem usprawniającym działania pedagogiczne. Metoda portfolio wspomaga proces uczenia się a towarzysząc nauczycielowi w pracy zawodowej staje się komentarzem dla praktyki własnej, aktem autointerpretacji, kreowaniem siebie. Dzięki twórczości pedagogicznej nauczyciel dokonuje ewaluacji swej pracy, doskonaląc umiejętność samooceny. Buduje wewnętrzną motywację, rozwija umiejętności twórcze. Doskonali się pod względem organizacyjnym. Uczy się podejmować odpowiednie decyzje, rozwiązywać problemy, interpretować sytuacje pedagogiczne. Wszystko to wpływa na doskonalenie się nauczycielskiego warsztatu pracy, podążanie w kierunku profesjonalizmu. Z obserwacji wynika, iż nauka pisania refleksji  w znacznej mierze wzbogaca warsztat nauczycielski. Portfolio wraz z jego komponentami umożliwia nauczycielowi uzupełnić brakujące ogniwo – połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Ułatwia  mu wejście do zawodu i późniejsze funkcjonowanie w obszarze pedagogicznym.

Dorota Kozieł, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka red., Wyzwania zawodowe i naukowe we współczesnym pielęgniarstwie, t. 3, 2021, s. 498, format B5, ISBN 978-83-7133-915-8, cena 77,70 zł

Głównym celem publikacji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez polskie pielęgniarki oraz nakreślenie perspektyw i kierunku rozwoju współczesnego pielęgniarstwa.

Rozdział 1. Jakość opieki pielęgniarskiej. Jakość świadczeń pielęgniarskich ocenianych z punktu widzenia świadczeniobiorcy, a także jej systematyczna analiza dają możliwość doskonalenia całego systemu ochrony zdrowia. Pacjenci oczekują poczucia bezpieczeństwa i chcą darzyć zaufaniem opiekujący się nimi personel. Indywidualne, holistyczne i kompleksowe podejście do pacjenta i jego rodziny są niezbędne w profesjonalnej opiece. Interwencje pielęgniarskie dostosowane są do różnego stopnia deficytów samoopieki oraz przygotowują chorego i rodzinę do pełnienia nowych ról i tworzenia wsparcia.

Rozdział 2. Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta. W rozdziale przedstawiono wyniki badań naukowych istotnych w praktyce klinicznej. Poruszono problem niedożywienia starszych pacjentów poddawanych operacjom chirurgicznym i stwierdzono niski wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych. Poziom wiedzy pacjentów na temat choroby oraz chęci podejmowania odpowiednich zachowań wpływa na skuteczność terapii oraz profilaktykę powikłań w chorobach przewlekłych, np. w cukrzycy. Potwierdzono, że zaburzenia depresyjne stanowią istotny problem wieku geriatrycznego. Podkreślono rolę nowoczesnej terapii endoskopowej.

Rozdział 3. Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek. Autorzy przeprowadzili analizę przydatności symulacji medycznej w doskonaleniu umiejętności praktycznych studentów i komunikacji w grupie. Studenci najczęściej prezentują pozytywną postawę i szacunek wobec osób starszych. Omówiono dylematy pielęgniarek pracujących w trudnym okresie pandemii w odniesieniu do zasad zawodowego kodeksu etyki. Badania wykazały, że stres zawodowy istotnie wpływał na odczuwaną satysfakcję z pracy.

Rozdział 4. Badania nad stylem życia. Nawyki żywieniowe zaczynają kształtować się już we wczesnym dzieciństwie. Istnieje zależność między częstotliwością spożywania posiłków oraz czasu poświęcanego na aktywność fizyczną a współczynnikiem masy ciała. Nadużywanie alkoholu łączy się z agresywnymi zachowaniami młodzieży. Znajomość dostępnych działań profilaktycznych z zakresu chorób nowotworowych należy do najważniejszych czynników zmniejszających ryzyko rozwoju choroby. Wykazano deficyt wiedzy na temat tej profilaktyki w grupie młodzieży szkół gimnazjalnych.

Rozdział 5. Badania nad jakością życia w zdrowiu i w chorobie. Występowanie kaszlu, duszności, zalegania wydzieliny i ucisku w klatce piersiowej znacznie obniża jakość życia chorych na POChP i zaburza ich funkcjonowanie w życiu codziennym. Podobny wpływ ma obturacyjny bezdech senny. Ogólna subiektywna ocena jakości życia pacjentów wentylowanych w warunkach domowych znajduje się na niskim poziomie, natomiast kondycja psychiczna jest średnia. Zdecydowana większość pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego oceniła swoją jakość życia jako przeciętną, a przystosowanie do choroby nowotworowej na poziomie średnim.

Rozdział 6. Badania nad przystosowaniem do choroby. Istnieje korelacja między akceptacją choroby a poziomem jakości życia osób z chorobą nowotworową lub limfocytarnym zapaleniem tarczycy. Pacjenci z nowotworem prostaty lub jądra wymagają pomocy i wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności i problemów związanych z chorobą oraz wypracowania aprobujących postaw wobec choroby. Chorzy po zabiegach ortopedycznych, w chirurgii twarzowo-szczękowej, z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych stosują różnorodne metody radzenia sobie z bólem. Indywidualny program kontroli natężenia bólu wpływa na poprawę komfortu psychicznego i fizycznego.

Anna Parkita, Antoni Kątski lew estrady XIX wieku, 2021, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-941-7, cena 31,50 zł

Niniejsza publikacja poświęcona została w całości polskiemu pianiście, kompozytorowi, pedagogowi, animatorowi życia muzycznego, wielowymiarowemu artyście urodzonemu w Krakowie, który pomimo ogromnego wkładu w rozwój kultury muzycznej XIX wieku jest obecnie zupełnie zapomniany. Urodzony 25 września 1816 roku w Krakowie, publiczne występy rozpoczął w wieku pięciu lat. Jako wybitnie utalentowane dziecko otrzymywał liczne stypendia, które pozwoliły mu na odebranie edukacji muzycznej na najwyższym poziomie (był uczniem m. in. Ludwiga van Beethovena, Johna Fielda czy Simona Sechtera). Za swoje artystyczne osiągnięcia był wielokrotnie odznaczany przez europejskich monarchów. Kątski koncertował niemal w całej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, Australii, Indiach, Chinach czy Japonii. Jest autorem ponad 400 opusów, z czego lwią część stanowią utwory na fortepian.

Monografia zawiera wiele niepublikowanych dotąd dokumentów dotyczących życia Antoniego Kątskiego, które są wynikiem wieloletnich badań i poszukiwań autorki. Zaprezentowano w niej również liczne przykłady utworów fortepianowych Kątskiego, a także ukazano cechy charakterystyczne dla jego rozwiązań kompozytorskich.

Antoni Kątski bez wątpienia był jednym z najbardziej wszechstronnych kompozytorów XIX wieku. Tworzył kulturę muzyczną tej epoki, tak bardzo różnorodną pod względem stylów i poziomów, zaś jego ogromny dorobek artystyczny jest istotnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego.

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla studentów i pracowników uczelni artystycznych, ale również dla szerokiej rzeszy odbiorców, a w szczególności koneserów pragnących odkrywać nieznane dotąd obszary muzyki polskiej.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka