Uczelnia sprzedaje dwa mieszkania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego sprzedaje dwa mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach w Kielcach. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Mieszkanie przy ulicy Nowowiejskiej 15/122

WARUNKI  PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO.

na sprzedaż lokalu mieszkalnego  wraz z przynależnym udziałem w gruncie będącego własnością Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, położonego w Kielcach ul. Nowowiejska 15/122 wraz z piwnicą ze szczegółową informacją o przedmiocie  sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego jest lokal mieszkalny w budynku przy ul. Nowowiejska 15/122 w Kielcach. Prawo nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej lokalu – 47,95 m2 powierzchnia przynależna (piwnica) 2,30 m2.

Położenie - miejscowość: Kielce ul. Nowowiejska 15/122, numer budynku:15, numer lokalu :122, przeznaczenie lokalu: lokal mieszkalny.

Opis lokalu: trzy pokoje, kuchnia ,łazienka, przedpokój. Jako pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni: 2,30 m2

Numer księgi _KI1L/00091909/3 , Numer księgi _KI1L/00131169/6 w  Sądzie Rejonowym w Kielcach.

 Cena wywoławcza przedmiotowego lokalu mieszkalnego została ustalona na 259 000,00 zł ( dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 zł ).

Wadium 10.000 zł. brutto (dziesięć tysięcy złotych) Warunkiem sprzedaży jest wpłacenie wadium przed złożeniem oferty na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Bank – 15-1160-2202-0000-0003-3977-3201- wadium w wysokości  10 000,00 zł.  (słownie: dziesięć  tysięcy złotych), z dopiskiem ”Sprzedaż mieszkania ul. Nowowiejska 15/122.

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zaliczki. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Sprzedaż mieszkania ul. Nowowiejska 15/122”, należy złożyć pod adresem Kielce, ul. Żeromskiego 5 ( kancelaria pok. 18) do dnia  04.listopada 2021r. do godz. 10.00. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.

Oferta winna zawierać: określenie przedmiotu oferty, podpisy upoważnionych osób, kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych brutto  i sposób jej zapłaty. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

12. Dodatkowe informacje: Informacji dotyczących sprzedaży udzielane są w  godzinach 9.00–14.00 pod numerami telefonów: +41 349 73 62, e-mail:bogumila.piskiewicz@ujk.edu.pl. Obiekty można oglądać  po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu: +41 349 73 62

13. Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach  zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru ofert, dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem,

14. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie dwóch tygodni od daty otwarcia, chyba że  konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia.

15. O rozstrzygnięciu przetargu jego uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie.

16. Sprzedaż lokalu nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

17. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

18. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu.

19. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

20. W przypadku gdy zwycięzca przetargu nie dokona wpłaty oraz nie zawrze umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie, zwycięzcą zostanie osoba której oferta zajęła drugie miejsce.

21. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpi nie później niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

22. Nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży nabywca lokalu zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia lokalu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Nie wpłacenie tej kwoty spowoduje odstąpienie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wskazany w pkt. 8.

23. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

W przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach może odstąpić od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

24. Koszt sporządzanie umowy przyrzeczonej ponosi nabywca.

25. Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest: Pani Bogumiła Piśkiewicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, tel. (41) 349 73 62,  e-mail : bogumila.piskiewicz@ujk.edu.pl

26. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Mieszkanie ulica Karbońska 5a/17

WARUNKI  PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż lokalu mieszkalnego  wraz z przynależnym udziałem w gruncie będącego własnością Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach położonego w Kielcach ul. Karbońska 5a/17 wraz ze szczegółową informacją o przedmiocie  sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego jest lokal mieszkalny w budynku przy ul. Karbońska 5a/17 w Kielcach. Prawo nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej lokalu – 43,10 m2 brak wyodrębnienia pomieszczenia przynależnego

Położenie - miejscowość: Kielce ul. Karbońska 5a/17, numer budynku:5a, numer lokalu :17, przeznaczenie lokalu: lokal mieszkalny.

Opis lokalu: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.                                                                                                                       

Numer księgi _KI1L/00090680/4 ,  KI 1L/00131239/8  w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Cena wywoławcza przedmiotowego lokalu mieszkalnego została ustalona na 268 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem  tysięcy 00/100 zł ).

Wadium 10.000 zł. brutto (dziesięć tysięcy złotych) Warunkiem sprzedaży jest wpłacenie wadium przed złożeniem oferty na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Bank – 15-1160-2202-0000-0003-3977-3201- wadium w wysokości  10 000,00 zł.                                                                (słownie: dziesięć  tysięcy złotych), z dopiskiem ”Sprzedaż mieszkania ul. Karbońska 5a/17

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zaliczki. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Sprzedaż mieszkania ul. . Karbońska 5a/17”, należy złożyć pod adresem Kielce, ul. Żeromskiego 5 ( kancelaria pok. 18) do dnia 4 listopada 2021r. do godz. 10. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.

Oferta winna zawierać: określenie przedmiotu oferty, podpisy upoważnionych osób, kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych brutto  i sposób jej zapłaty.

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

12. Dodatkowe informacje: Informacji dotyczących sprzedaży udzielane są w  godzinach 9.00–14.00 pod numerami telefonów: +41 349 73 62, e-mail:bogumila.piskiewicz@ujk.edu.pl.

Obiekty można oglądać  po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu: +41 349 73 62

13. Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach  zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru ofert, dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem

14. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie dwóch tygodni od daty otwarcia, chyba że  konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia.

 

15. O rozstrzygnięciu przetargu jego uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie.

16. Sprzedaż lokalu nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

17. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

18. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu.

19. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

20. W przypadku gdy zwycięzca przetargu nie dokona wpłaty oraz nie zawrze umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie, zwycięzcą zostanie osoba której oferta zajęła drugie miejsce.

21. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpi nie później niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

22. Nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży nabywca lokalu zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia lokalu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Nie wpłacenie tej kwoty spowoduje odstąpienie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wskazany w pkt. 8.

23. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

W przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach może odstąpić od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

24. Koszt sporządzanie umowy przyrzeczonej ponosi nabywca.

25. Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest: Pani Bogumiła Piśkiewicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, tel. (41) 349 73 62, 

e-mail : bogumila.piskiewicz@ujk.edu.pl

26. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka