Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ukazało się obszerne opracowanie popularnonaukowe, podsumowujące dotychczasową wiedzę o przyrodzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a także historii jego obszaru i uwarunkowaniach społecznych w jakich funkcjonuje, tak w odniesieniu do społeczeństwa lokalnego, jak i odwiedzających region turystów.

Opracowanie „Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek”, którego wydanie dofinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest wspólnym przedsięwzięciem wydawniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i jest wydawnictwem jubileuszowym z okazji 70-lecia istnienia Parku. Przygotowane zostało przez zespół autorski liczący blisko 70 osób – specjalistów w zakresie wielu dziedzin wiedzy, w znacznej części pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Opracowanie to, stanowiące swego rodzaju kompendium wiedzy o ŚPN, zawiera treści dotyczące przyrody nieożywionej (m.in. geologii, geomorfologii, hydrologii, klimatu) oraz przyrody ożywionej (flory i zbiorowisk roślinnych, fauny, mykobioty, ekosystemów różnych typów – leśnych i nieleśnych, itd.). Omówione są także zagadnienia dotyczące realizowanych w Parku prac z zakresu monitoringu przyrodniczego i monitoringu stanu środowiska, funkcjonowania obszaru Parku w europejskiej sieci Natura 2000, waloryzacji przyrodniczej Parku, zagrożeń i działań ochronnych i szereg innych. W części zatytułowanej „Człowiek” skupiono się na zaprezentowaniu związanej z gospodarką człowieka, historią obszaru, na którym Świętokrzyski Park Narodowy jest położony (od pradziejów po czasy współczesne) i jego dziedzictwa kulturowego. Przedstawiono tu również współczesne problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym Parku i jego otuliny (w tym, w zakresie ochrony korytarzy ekologicznych i ochrony obszaru Parku przed antropopresją związaną m.in. z osadnictwem i urbanizacją jego otoczenia) oraz ukazano sytuację społeczno-ekonomiczną gmin w otoczeniu Parku.

Opracowanie „Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek” dostępne jest w formie cyfrowej TUTAJ (plik pdf) do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka