Przegląd nowości

W Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pojawiły się kolejne nowości. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Ewa Boksa, Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej od filogenezy do ontogenezy języka, cena 50,40 zł

Niniejsza praca ma klasyczny układ treści, składa się z dziewięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano antropolingwistyczną płaszczyznę wyłonienia się u ludzi języka. W rozdziale drugim opisano przyjęte rozstrzygnięcia terminologiczne dotyczące kompetencji językowej i komunikacyjnej. W kolejnym rozdziale skupiono się na rozwoju języka dziecka w ontogenezie, a przede wszystkim na etapach rozwoju intencji komunikacyjnej, przywołując teorię Hallidaya (1970) i Brunera (1977). Dalsza część pracy zawiera charakterystykę języka i komunikacji osób ze spektrum autyzmu (autyzm wczesnodziecięcy oraz zespół Aspergera). Następnie przedstawiono autorskie założenia koncepcji reorientacji intencji komunikacyjnej oraz zarys programu związanego z rozwijaniem kompetencji komunikacyjnej osób ze spektrum autyzmu. W przedostatnim rozdziale o charakterze metodologicznym przedstawiono własne badania nad interakcją językową dzieci ze spektrum autyzmu, skupiając się przede wszystkim na funkcji fatycznej, wyłaniającej się w sytuacjach komunikacyjnych. W świetle powyższych zagadnień podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki mechanizmu interakcji stanowią bazę do rozwoju komunikacji, zanim rozwinie się mowa werbalna, i jak przedstawia się ich rozkład w wybranych zaburzeniach ze spektrum autyzmu, takich jak autyzm wczesnodziecięcy oraz zespół Aspergera. W tej części pracy zaprezentowano również wnioski, które wyłoniły się z owych badań, oraz dokonano ich omówienia. Publikacja adresowana jest do językoznawców, logopedów, terapeutów, osób które zawodowo zgłębiają tajemnice języka i komunikacji, jak również studentów planujących pomagać dzieciom dotkniętym zaburzeniami autystycznymi oraz ich rodziców i opiekunów.

Robert Frey, Beata Rogowska, Anna Szyszka, Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, cena 39,90 zł

Niniejsza publikacja analizuje problematykę działalności gospodarczej w wymiarze prawnym i ekonomicznym. W sposób szczególny zwraca uwagę na szczegółowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w zmieniających się warunkach technologicznych, społecznych, instytucjonalno-prawnych oraz politycznych. Dynamika przemian  szczególnie widoczna jest nie tylko w przestrzeni krajowej, ale i międzynarodowej. Problematyka podjęta w niniejszej książce może być szczególnie interesująca dla teoretyków i praktyków prawa, ekonomii i zarządzania.

Paweł Kaptur, Agnieszka Szwach edit., Confluences of Literature, History and Cinema, darmowa wersja elektroniczna publikacji.

Monografia wieloautorska Confluences of Literature, History and Cinema to efekt współpracy polskich i zagranicznych badaczy, których indywidualne prace tworzą spójny, przekrojowy i wielopłaszczyznowy obraz związków pomiędzy literaturą, historią i kinem. Część pierwsza książki stanowi dyskurs akademicki oferujący szerokie spojrzenie na rozmaite relacje pomiędzy tekstem a kontekstem, fikcją a faktem, na rolę historii, filozofii i religii w literaturze oraz funkcji literatury i teatru w czasach historycznych zmian i politycznej zawieruchy. Część druga monografii to próba dyskusji na temat roli kina w kształtowaniu pamięci kulturowej i historycznej.

Publikacja anglojęzyczna przeznaczona dla literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, filmoznawców oraz studentów filologii angielskiej.

Książki można kupić w sklepie internetowym Wydawnictwa: kupksiazke.ujk.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2021-03-30 14:14

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka