O równości płci w nauce

Pracownicy Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK będą prowadzić badania w ramach projektu ATHENA (program Horyzont 2020). Jego celem jest analiza oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju potencjału badawczego instytucji naukowych Unii Europejskiej w oparciu o zrównoważoną politykę wobec równości płci w nauce.

Pracownicy Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK będą prowadzić badania w ramach projektu ATHENA (program Horyzont 2020). Jego celem jest analiza oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju potencjału badawczego instytucji naukowych Unii Europejskiej w oparciu o zrównoważoną politykę wobec równości płci w nauce.

Projekt rozpocznie się 1 lutego, a jego budżet to niemal 2 milony euro, z czego prawie 144 tysiące euro zostanie przeznaczone na badania prowadzone przez UJK.

Kierownikiem merytorycznym projektu ze strony naszej Uczelni jest dr Ana Kaminska, a w skład zespołu wchodzą dr Monika Stelmaszczyk i dr Magdalena Molendowska.

ATHENA to projekt badawczo-innowacyjny Programu HORYZONT 2020. Jest odpowiedzią na główny cel UE w zakresie rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Projekt ma na celu analizę badawczą potencjału naukowo-badawczego instytucji naukowo-badawczych w Europie oraz wypracowanie narzędzi dla europejskich organizacji badawczych, uniwersytetów oraz organizacji finansujących badania krajów Europy w zakresie usuwania barier w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju karier naukowych (tzw. GEP – Gender Equality Program).

Wdrożenie GEP ma przyczynić się do zmiany kulturowej i instytucjonalnej oraz uwolnienia potencjału badawczego organizacji naukowych.

Wypracowany program będzie poprzedzony badaniami w każdym z krajów  partnerskich w zakresie potencjału badawczego oraz rozwoju karier (m.in. kobiet-naukowczyń). W skład konsorcjum projektu wchodzą zespoły badawcze z Hiszpanii, Słowenii, Rumunii, Włoch i Portugalii.

Zespół Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie odpowiedzialny za realizację części badawczej na terenie Polski. Dla UJK powierzono także zadanie monitorowania i analizy zmian w trakcie prowadzenia badań projektu.

Naszym zadaniem będzie wypracowanie oraz wdrożenie metodologii i narzędzi monitorowania jakości badań i ich realizacji, a także monitorowania jakości wdrożenia projektu. Ponadto, UJK będzie ciałem doradczym dla Koordynatora głównego oraz Konsorcjum projektu a także współodpowiedzialnym za koordynację całego projektu – mówi dr Ana Kaminska.

Niniejszy projekt jest pokłosiem wcześniejszych projektów i przedsięwzięć międzynarodowych, jak m.in. Matches oraz Poncho kierowanych przez dr Anę Kaminską (na poziomie narodowym). Dzięki wypracowanej współpracy oraz kompetencji realizowanych zadań w ramach wdrażania wcześniejszych projektów UJK stało się  rozpoznawalne na arenie międzynarodowej europejskiej przestrzeni badawczej i jest zapraszane do udziału w realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-01-26 12:58

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka