Logo Projektu Athena

Zgłoszenie do grupy interesariuszy zewnętrznych ds. równych szans Projekt Athena

W powyższym polu wpisujesz swoje imię i nazwisko
W powyższym polu wpisujesz nazwę organizacji
W powyższym polu wpisujesz swój adres email
W powyższym polu wpisujesz numer telefonu kontaktowego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl.
 • podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania biuletynów projektu ATHENA, zaproszeń i informacji dotyczących projektu ATHENA pocztą elektroniczną oraz stworzenia bazy interesariuszy zewnętrznych.
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 • odbiorcami danych mogą być członkowie konsorcjum ATHENA, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 • posiada Pan/Pani prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 • posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z wysyłką newslettera; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.
W powyższym polu wyraź zgodę na RODO

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka