Konferencja „Zrównoważony i inkluzywny rozwój regionalny i lokalny” – zaproszenie

Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK zaprasza na konferencję naukową pt. „Zrównoważony i inkluzywny rozwój regionalny i lokalny. Człowiek – środowisko naturalne – gospodarka – jakość życia. Przykład województwa świętokrzyskiego”. Obrady rozpoczną się 14 grudnia 2023 r. (czwartek), o godz. 10:30 w budynku C Wydziału Prawa i Nauk Społecznych (ul. Uniwersytecka 15, sala 05 b).

Konferencja jest jednym z dwóch wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu Świętokrzyski Kompas Wiedzy. Projekt jest sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, a realizowany przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK w okresie czerwiec 2022 – maj 2024. Założeniem konferencji jest popularyzacja wyników badań dotyczących wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju i jakości życia z perspektywy lokalnej oraz regionalnej. Szczególna uwaga jest skierowana na województwo świętokrzyskie, jego powiaty i gminy.

Zagadnienia zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju społeczno-gospodarczego stanowią aktualną i coraz istotniejszą tematykę zarówno badań naukowych, jak i debaty publicznej. Wynika to z faktu rosnącej świadomości społecznej o braku możliwości uzyskiwania wysokiej jakości życia, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego, bez poszanowania i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Patronat Honorowy nad konferencją sprawuje JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Program konferencji:

9:45 – 10:30     Rejestracja uczestników

10:30 – 10:50   Oficjalne otwarcie konferencji JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Dziekan WPiNS prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, mgr Magdalena Wrońska- Koordynator ds. jakości i popularyzacji nauki Projektu, dr Anna Dybała - Przewodnicząca Rady Gospodarczej przy UJK

SESJA I - Społeczno-gospodarczy i środowiskowy obraz województwa świętokrzyskiego i jego powiatów

10:50 – 12:25 Prowadząca Anita Sołkiewicz, Przedstawicielka Rady Gospodarczej, powiat skarżyski

10:50 – 11:25   Strategiczne kierunki rozwoju województwa świętokrzyskiego – prof. dr hab. Janusz Kot, PŚK

11:25 – 12:00   Zielona transformacja w warunkach nierówności powiatów województwa świętokrzyskiego w latach 2010-2020. Zielona gospodarka sytuacja finansowa – jakość życia – dr Paweł Dziekański, UJK

12:00 – 12:15   Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju powiatów województwa świętokrzyskiego. Wybrane aspekty. – dr Anna Dybała, UJK

12:15 – 12:25   Dyskusja

12:25 – 13:10   Lunch

Sesja II - Stan i perspektywy zrównoważonego rozwoju w powiatach województwa świętokrzyskiego wybrane aspekty

13:10 – 14:30 Prowadzący Karol Wójcik, Przedstawiciel Rady Gospodarczej, powiat ostrowiecki

13:10 – 13:40   Infrastrukturalne i środowiskowe uwarunkowania jakości życia w kontekście zrównoważonego rozwoju wyniki badań dr Anna Dybała

13:40 – 14:15   Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik oddziałujący na jakość życia i zrównoważony rozwój wyniki badań mgr Magdalena Wrońska

14:15 – 14:30   Dyskusja

14:30 – 14:45   Podsumowanie konferencji – Mgr Magdalena Wrońska, dr Aleksandra Kusztal, dr Radosław Kubicki

 


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka