Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce – nabór wniosków

Wszystkich studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zachęcamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Programie Stypendialnym Miasta Kielce.

Programem obejmuje się studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, którzy:

a) Z egzaminu maturalnego uzyskali przynajmniej 75% (wynik jest liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym);
b) Uzyskali tytuł finalisty bądź laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy (zgodnie z art. 44 zzw ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty) albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

Kwota stypendium wynosi 500 zł miesięcznie. Program nie obejmuje studentów filii uczelni, których siedziby znajdują się poza Kielcami.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne wnioski można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6, pok. 10) oraz na stronie internetowej www.kielce.eu (zakładka „Dla Studenta”).

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka