Skuteczne odwołania

Pod koniec zeszłego tygodnia otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki decyzje w sprawie kategorii naukowych po ponownym rozpatrzeniu sprawy w wyniku odwołań złożonych w sierpniu 2022 roku.

 Minister uchylił zaskarżoną decyzję i przyznał Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach wyższą kategorię naukową siedmiu dyscyplinom, z trzynastu, w których były przygotowane odwołania. Uzyskaliśmy kategorię A w dyscyplinie sztuki muzyczne oraz kategorię B+ w dyscyplinach: literaturoznawstwo, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki biologiczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne. Minister utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję o przyznaniu kategorii naukowej B+ w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki fizyczne oraz nauki o zarządzaniu i jakości. 

Podsumowując wyniki ewaluacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał kategorię A w trzech dyscyplinach, kategorię B+ w piętnastu dyscyplinach i kategorię B w trzech dyscyplinach. Oznacza to, że w 86% dyscyplin posiadamy pełne prawa akademickie. Szczegółowe zestawienie dyscyplin wraz z kategoriami przedstawiamy poniżej.
Efekty ewaluacji są wynikiem pracy wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na etatach badawczych i badawczo-dydaktycznych. Za wysoką jakość tej pracy, która zyskała odzwierciedlenie w przyznanych kategoriach naukowych, bardzo dziękujemy i zachęcamy do dalszej, coraz doskonalszej działalności naukowej.
 
KATEGORIE PRZYNANE DYSCYPLINOM W UJK w ewaluacji jakości działalności naukowej w latach 2017-2021
1. Nauki chemiczne – kategoria A
2. Sztuki muzyczne – kategoria A
3. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – kategoria A
4. Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – kategoria B+
5. Historia – kategoria B+
6. Językoznawstwo – kategoria B+
7. Literaturoznawstwo – kategoria B+
8. Nauki biologiczne – kategoria B+
9. Nauki fizyczne – kategoria B+
10. Nauki medyczne – kategoria B+
11. Nauki o bezpieczeństwie – kategoria B+
12. Nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria B+
13. Nauki o polityce i administracji – kategoria B+
14. Nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria B+
15. Nauki o zdrowiu – kategoria B+
16. Nauki o ziemi i środowisku – kategoria B+
17. Nauki prawne – kategoria B+
18. Pedagogika – kategoria B+
19. Ekonomia i finanse – kategoria B
20. Matematyka – kategoria B
21. Psychologia – kategoria B
 
Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki UJK
 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2023-02-03 09:28

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka