Monitorujemy sytuację radiacyjną w regionie

W tej chwili brak jest jakichkolwiek zagrożeń radiacyjnych. Sytuację można na bieżąco monitorować, a pomiary dokonywane są, między innymi, na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych naszej uczelni.

Agresja Rosji na Ukrainę i informacje dotyczące elektrowni atomowych na terenie Ukrainy powodują, że pojawia się niepokój związany z  zagrożeniem radiacyjnym. Na terenie naszej uczelni działa jedyna świętokrzyska stacja monitorująca to zagrożenie na podstawie poboru powietrza atmosferycznego. - Pobór powietrza odbywa się w sposób ciągły a pomiary zanieczyszczeń zebranych na filtrach wykonujemy obecnie dwa razy w  tygodniu. Jeśli pojawi się taka potrzeba, możemy robić je częściej – mówi dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK i dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK.

Bieżącą sytuację radiacyjną w Kielcach i na terenie całego kraju można śledzić na bieżąco na stronie https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna. Mapa monitoringu radioaktywnego na całym świecie, dostępna na stronie https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx.

Informacje o stacji

W ramach obowiązującej umowy pomiędzy Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (jednostką badawczą CLOR) w Warszawie a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych realizuje plan rutynowej kontroli promieniotwórczych zanieczyszczeń powietrza, w sytuacjach: normalnej i zagrożenia radiacyjnego.

W ramach tego planu na terenie Wydziału funkcjonuje wolnostojąca stacja Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej ASS-500 (Aerosol Sampling Station), służąca do ciągłego poboru aerozoli z przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego. Pobór próbek promieniotwórczych aerozoli o średnicy 0.3 - 1.25 µm z objętości powietrza od 10 000 do 100 000 m3 zapewnia możliwość dokładnych laboratoryjnych pomiarów spektrometrycznych i określania stężeń naturalnych i sztucznych radionuklidów w szerokim zakresie, poczynając od około 0.4 µBq/m3 dla 137Cs. W zależności od ustaleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), stacja wykonuje pomiary zgodnie z odpowiednim harmonogramem wraz z pozostałymi stacjami zlokalizowanymi na terenie Polski. Wyniki analizy stężeń radionuklidów ze wszystkich stacji są wysyłane do Zakładu Dozymetrii Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie, w celu ich dalszego przetwarzania i analizowania ewentualnych zagrożeń, gdzie opracowuje się zbiorcze raporty miesięczne i kwartalne przekazywane do Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka