Nowości wydawnicze

Zachęcamy do przeglądu nowych publikacji, które ukazały się w ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa UJK.

Książki można kupić w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl

Agata M. Jopkiewicz, Magdalena Lelonek, Stanisław Nowak, Andrzej Jopkiewicz, Stan zdrowia pozytywnego młodzieży i osób dorosłych z terenu Kielecczyzny u progu XXI wieku, 2021, 176 s., format B5, 978-83-7133-951-6, cena 29,40 zł

Monografia jest diagnozą stanu zdrowia młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób dorosłych, opartą na wskaźnikach stosowanych w antropologii, a zwłaszcza w auksologii, gerontologii i antropomotoryce. Stan zdrowia populacji kieleckiej wyrażony za pomocą mierników pozytywnych stanowić może punkt odniesienia do różnych porównań i diagnoz społecznych, mających znaczenie w szerszym, bo ogólnokrajowym, populacyjnym ujęciu. Celem tej monografii jest podkreślenie faktu, że rozpatrywanie stanu zdrowia człowieka z punktu widzenia wskaźników pozytywnych, stwarza przesłanki do lepszego zrozumienia i trafniejszej interpretacji zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym. W pierwszej części monografii przedstawiono zagadnienia związane z interpretacją pojęcia zdrowia, zwłaszcza różne koncepcje zdrowia, kwestie sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (H-RF), wybrane pozytywne mierniki zdrowia i znaczenie aktywności fizycznej. W części metodologicznej scharakteryzowano zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zamieszczono statystyczne opracowanie wyników. Następnie przedstawiono wyniki badań w zakresie pozytywnych wskaźników zdrowia, tj. sprawności morfologicznej, mięśniowej i motorycznej, zagadnienia specyfiki aktywności fizycznej, sprawność poznawczą, samoocenę zdrowia i wyglądu, opatrzone dyskusją na podstawie najnowszej literatury przedmiotu.

Agnieszka Kasińska-Metryka, O dotyku i innych demonach. Komunikowanie pozasłowne w wybranych instytucjach hierarchicznych (duchowieństwo, służby mundurowe), 2022, 220 s., format B5, ISBN 978-83-7133-949-3, cena 37,80 zł

Czas pandemii w sposób szczególny uświadomił ludziom, jak ważna jest komunikacja bezpośrednia. Jednym ze zmysłów komunikacji jest dotyk, o którym badacze mówią „zmysł utracony”. Rozwój technologii wyparł komunikację poprzez dotyk, a normy społeczne i prawne reglamentują jego stosowanie. W pracy opartej na wywiadach pogłębionych starano się przeanalizować rolę dotyku w organizacjach zbudowanych hierarchicznie. Na ile dotyk służy petryfikacji władzy i wpływów, a na ile jest marginalizowany ze względu na „zagrożenia”, które ze sobą niesie. Pytania skierowano do dwóch grup, tj. duchowieństwa i służb mundurowych. Całość poprzedza rozbudowana teoria komunikowania haptycznego, a kończy wywiad z psychologiem.

Magdalena Molendowska, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście obecnych i przyszłych zagrożeń, 2021, 342 s., format B5, ISBN 978-83-7133-944-8, cena 58,80 zł

W monografii przedstawione zostały główne założenia dotyczące koncepcji bezpieczeństwa Unii Europejskiej z podziałem na obszar bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Unia Europejska ma złożoną strukturę. W jej ramach funkcjonują różnorodne instytucje i agencje, w kompetencjach których znajduje się sektor bezpieczeństwa. Samo pojęcie bezpieczeństwa nie jest jednoznaczne i na jego postrzeganie wpływa wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest „zmiana”. Globalna zmiana jest koncepcją wieloznaczną, która oznacza nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa światowego. Znajomość potencjalnych zagrożeń i identyfikacja trendów, które manifestują się w obecnym środowisku bezpieczeństwa, jest niezwykle ważna dla zrozumienia „nowego ładu międzynarodowego”, do którego zmierza ludzkość. System instytucjonalny UE jest bardzo rozbudowany i poszczególne instytucje oraz agencje obejmują w zasadzie każdy rodzaj i wymiar bezpieczeństwa. Rozwój instytucji UE w obszarze bezpieczeństwa był tożsamy ze zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa. Wiele istniejących już instytucji czy agencji stale uzupełnia swoje kompetencje, ponieważ bardzo często zmieniają się nie same zagrożenia, lecz środowisko, w którym są one aktywne. Współcześnie coraz częściej przestępczość zorganizowana przenosi się z przestrzeni tradycyjnej do cyberprzestrzeni. W przyszłości będzie to jedno z największych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dodatkowo problemem, z którym trzeba się będzie zmierzyć, będzie kontrola i nadzór nad nowymi technologiami, w szczególności nad sztuczną inteligencją. Z jednej strony sztuczna inteligencja może stanowić potężne narzędzie do zwalczania przestępczości, oferując ogromne zdolności dochodzeniowe dzięki analizie dużych ilości informacji oraz wykrywaniu w nich prawidłowości i anomalii. Z drugiej zaś strony, jeśli znajdzie się w rękach przestępców, może być wykorzystywana do łamania prawa. Inne, bardziej futurystyczne dylematy dotyczące sztucznej inteligencji związane są z obawą przed nią samą. Wymienione powyżej aspekty zostały przeanalizowane również pod kątem skuteczności instytucji UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2022-07-08 10:11

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka