Nowości wydawnicze

Zapraszamy do przeglądu nowości książkowych, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Publikacje można nabyć w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl

Zapraszamy do przeglądu nowości książkowych, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Publikacje można nabyć w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl

Barbara Skałbania, Mirosław Babiarz, Karol Bidziński, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Aspekty organizacyjne i realizacyjne, 2020, 268 s., ISBN 978-83-7133-857-1, cena 44,10 zł

Niniejsza pozycja, poruszająca zagadnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na pierwszym etapie edukacyjnym, składa się z czterech głównych rozdziałów, wprowadzenia, podsumowania, bibliografii oraz spisu tabel i rysunków. W rozdziale pierwszym analizie poddano pojęcia pomocy i pomagania z odwołaniem się do literatury tematycznej z psychologii i pedagogiki. Poza wybranymi ujęciami definicyjnymi podstawowych terminów, autorzy zamieścili wybrane koncepcje i modele udzielania pomocy jako wprowadzenie do działań pomocowych w edukacji. Rozdział drugi zawiera uszczegółowienie słowa kluczowego i zawężenie jego rozumienia do działań podejmowanych w relacjach dorosły – uczeń w warunkach szkolnych. Opisano tu system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie planowania, realizacji i oceny oraz scharakteryzowano wsparcie oferowane nauczycielom i wychowawcom, rodzicom. Zajęto się także zagadnieniem budowania kultury organizacyjnej szkoły XXI w. jako instytucji otwartej na różnorodność, w której pomaganie jest elementem codzienności i wpisuje się w nowy model pracy współczesnej szkoły. Kolejny rozdział tworzy ramę metodologiczną dla podjętych działań empirycznych. Sformułowano w nim podstawowe założenia badawcze oraz opracowano schemat prezentacji wyników badań własnych. Zostały one przedstawione z zachowaniem wcześniejszych analiz tematycznych w odniesieniu do struktury: planowanie, realizacja, monitorowanie i ewaluacja działań pomocowych. W części opisowej zaprezentowano szczegółowe wyniki dotyczące wskazanych obszarów, a w części wyjaśniającej ukazano korelacje/zależności między wybranymi zmiennymi z uwzględnieniem czynników środowiskowych i osobowych. Monografia może stanowić wartościową pozycję dla nauczycieli, studentów pedagogiki, przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, rodziców i całej społeczności osób zainteresowanych edukacją.

Michał Mazurkiewicz, Sport w literaturze i kulturze. Konteksty historyczne i współczesne, 2020, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-906-6, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja stanowi zbiór rozpraw poświęconych wybranym aspektom dawnego i współczesnego sportu, jak na przykład inspiracjom sportowym w literaturze i sztuce, tematowi sportu na dużym ekranie, związkom sportu z religią, bohaterom rywalizacji sportowej, a także zjawisku patriotyzmu w sporcie. Pokazuje ona wybrane przykłady kulturowego oddziaływania sportu, które osadzone zostały w kontekście kultury polskiej, amerykańskiej i brytyjskiej. Wieloaspektowa tematyka przedstawionej pracy ma charakter interdyscyplinarny. Książka może okazać się przydatna dla historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, studentów zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych i Polski oraz dla szerokiego grona miłośników sportu.

 

KRZYSZTOF KASIŃSKI, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, 2020, 160 s., format B5, ISBN 978-83-7133-873-1, cena 27,30 zł

Głównym problemem podejmowanym w niniejszej książce jest kwestia wielokulturowości i asymilacji w amerykańskiej perspektywie traktowana jako zjawisko społeczne oraz dwa jej wymiary: etniczny i nieetniczny. W obu odsłonach jest to zawsze pewna forma koegzystencji przedstawicieli wielu kultur w przestrzeni społecznej, a także forma sprawowania polityki w przestrzeni publicznej. Brak takiej polityki sprowadza wspomniane teorie do miana jedynie aspektu życia społecznego wynikającego z wdrożenia konkretnej polityki imigracyjnej. Fakt asymilacji czy wielokulturowości może stymulować konieczność powstania polityki z nimi związanej. W przypadku wielokulturowości zmierza ona przede wszystkim do niwelowania wszelkich napięć i antagonizmów wyrastających ze współistnienia rozmaitych grup etnicznych i kulturowych w przestrzeni jednego organizmu państwowego. W teoretycznym ujęciu polityka asymilacyjna państwa skupia się głównie na niwelowaniu napięć i antagonizmów społeczno-etnicznych poprzez swoiste zabiegi mające na celu ostateczne wykorzenienie cech dystynktywnych poszczególnych kultur grup etnicznych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych widać wyraźnie, że zarówno podejmowane próby wdrażania programów wielokulturowych, jak i akcja afirmacyjna czy forsowana akulturacja konstruowały przestrzeń dla radykalizacji postaw społecznych. Nie wszystkie grupy społeczne były gotowe do przyjęcia postawy asymilacjonistycznej, tak jak nie wszystkie widziały potrzebę współistnienia na równych prawach z osobami należącymi do odmiennych obszarów kulturowo-cywilizacyjnych. Tego typu postawy były często wykorzystywane przez organizacje takie jak Ku Klux Klan czy Związek Niemiecko-Amerykański do realizacji często partykularnych interesów swoich założycieli i przywódców.

Publikacja skierowana jest do wszystkich czytelników zainteresowanych współczesną historią społeczną i kulturą Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-06-10 08:11

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka