Nowości w Wydawnictwie UJK

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem nowości, jakie w ostatnim miesiącu pojawiły się w ofercie Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Książki można nabyć w sklepie internetowym: kupksiazke.ujk.edu.pl

Ryszarda Ewa Bernacka, Rodzice nonkonformistów, 2020, 148 s., format B5, ISBN 978-83-7133-890-8, cena 25,20 zł

Nonkonformiści przełamują utarte, zrutynizowane i aktualnie niefunkcjonalne dla grupy czy społeczeństwa ideologie, wzory myślenia, oceniania i funkcjonowania. Pełnią więc kluczową rolę w twórczym cyklu przemian cywilizacyjno-społecznych.

Nonkonformista to osoba, którą charakteryzuje z jednej strony tendencja do samodzielności myślenia, oceniania i działania na bazie autonomicznego systemu wartości oraz gotowość do ich wyrażania i obrony.  Z drugiej strony nonkonformizm to tendencja do „niezależności społecznej” wyrażająca się w oparciu, czy przeciwstawieniu się społecznym naciskom oraz braku uwrażliwienia na normy społeczne, ale bez nastawienia na ich łamanie.

Jednak obok nonkonformistów, istnieją również konformiści, których zadaniem jest zachować dotychczasowy porządek rzeczy i świata.

Zasadnicza problematyka pracy dotyczy zagadnienia różnicy w postawach i kompetencjach oraz systemie wartości i samoocenie rodziców, których dzieci są osobowościowo konformistyczne i nonkonformistyczne. Pytanie też, czy rodzice i dzieci konformistów i nonkonformistów są podobni w systemie wartości i samoocenie pomimo różnicy pokoleniowej. W książce podejmuje się zagadnienie wychowania nonkonformistów przez rodziców oraz implikacji postaw i kompetencji rodzicielskich we właściwościach osobowościowych dzieci, takich jak system wartości i samoocena. Ujmując globalnie, należy stwierdzić, że niniejsza praca podnosi temat rodzicielskiego zaplecza nonkonformizmu. Analizuje rodzicielski predyktor nonkonformizmu w psychologicznej przestrzeni teoretycznej i badawczej. Celem rozważań jest próba teoretycznego i empirycznego znalezienia typu postaw i kompetencji rodzicielskich matki i ojca, prowadzących do wychowania nonkonformisty.

Książka może zainteresować rodziców, psychologów, psychoterapeutów, socjologów i studentów.

Grzegorz Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, 2020, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-902-8, cena 50,40 zł

W książce omówiono kwestie dotyczące kompetencji kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Opracowanie zawiera analizę czynników determinujących kompetencje kadry kierowniczej w zmienionym otoczeniu organizacji. W publikacji przedstawiono problematykę wykorzystania kompetencji kierowników uczestniczących w zmianach oraz przeanalizowano strukturę kluczowych kompetencji menedżerów z punktu widzenia realizowanej funkcji personalnej. Badania zaprezentowane w monografii mają charakter teoretyczno-empiryczny. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji kapitału ludzkiego, zarówno z punktu widzenia zarządzania sektorem prywatnym, jaki i publicznym. Praca stanowi materiał źródłowy dla przedstawicieli nauki i studentów ekonomii, zarządzania, finansów, administracji i nauk politycznych. Książka jest również istotnym źródłem wiedzy dla kierowników, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy poprzez studiowanie pozycji naukowych. Słowem – dla tych wszystkich, którzy w swej działalności zawodowej spotykają się z problemem rozwoju kompetencji kształtowania kapitału ludzkiego.

Oleg Leszczak red., Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, 2020, 193 s., ISBN 978-83-7133-907-3, Pobierz darmowy PDF publikacji

Niniejsza monografia zbiorowa powstała jako pokłosie Międzynarodowego Projektu Integracyjnego Studentów i Doktorantów „Szkoła Otwartego Umysłu” działającego od 2008 roku. Prace badawcze Projektu mają cykliczny charakter i co roku są poświęcone pewnym ogólnym interdyscyplinarnym problemom. Publikacja podejmuje problematykę wartości ekonomicznych współczesnego człowieka w różnych odmianach dyskursu publicznego. Pod wartościami ekonomicznymi rozumiane jest tu wszystko to, co z jednej strony wynika z zapewnienia potrzeb dobrobytu i dobrostanu (włącznie z pracą, jej warunkami, efektami, gospodarczymi relacjami międzyludzkimi), a z drugiej – ma doniosłe znaczenie aksjologiczne dla człowieka i społeczeństwa.

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-04-02 12:27

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka