Miasto wręczy stypendia najzdolniejszym maturzystom studiującym w Kielcach

Miasto Kielce, poprzez autorski program stypendialny, zachęca najzdolniejszych maturzystów do wyboru kieleckich uczelni. Wsparcie finansowe adresowane jest do studentów pochodzących zarówno z Kielc, jak i innych miast - również z zagranicy - którzy zdecydowali się na dalszą edukację na jednej z kieleckich uczelni. źródło/UM Kielce

Nabór wniosków o stypendia przyznawane przez miasto ruszy wraz z początkiem roku akademickiego, czyli 1 października. O stypendia, w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce, ubiegać się mogą studenci rozpoczynający naukę w uczelni wyższej, którzy na maturze osiągnęli wysoki wynik.

- To kontynuacja programu, rozpoczętego za zgodą Rady Miasta, już w ubiegłym roku. Wówczas wśród osób wyróżnionych znaleźli się studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechniki Świętokrzyskiej, lecz nie zamyka to drogi do ubiegania się o wsparcie finansowe żakom innych uczelni – informuje Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc.

Co ważne podkreślenia - stypendia są nie tylko nagrodą za osiągnięcie znakomitych wyników w nauce, ale również docenieniem chęci dalszego kształcenia się na uczelniach w stolicy województwa świętokrzyskiego.

- Program został przyjęty bardzo dobrze przez środowisko akademickie, władze uczelni, ale przede wszystkim studentów. Nie mieliśmy wątpliwości, że warto go kontynuować i rozwijać - podkreśla Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc. - Wszystkich żaków zachęcam do aplikowania o te środki, które ułatwią dalszą edukację i będą wsparciem dla ich dalszego rozwoju.

Stypendium przysługuje studentowi, który:

  1. ma status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce
  2. uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 78% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Pod uwagę wzięte zostaną także aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariatu, ale nie jest to wymóg obligatoryjny.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne do wypełnienia dokumenty znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6, pok. nr 10, nr tel. 41 36-76-635), jak również na stronie www.um.kielce.pl.

Wnioski należy składać w budynku ratusza przy ul. Strycharskiej 6, pok. nr 12 w terminie od 1 do 20 października 2020 r. lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, 25-303 Rynek 1.

Stypendia dla studentów z Winnicy

Możliwość ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2020/2021 mają również studenci z Winnicy na Ukrainie. Wsparcie przyznawane jest, jeśli student jest absolwentem szkoły średniej lub wyższej z wspomnianego wyżej miasta partnerskiego Kielc.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy:

  1. mają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach
  2. są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie
  3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium
  4. nie przebywają na urlopie, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych

Ze względu na to, że program stypendialny dla studentów z Winnicy wygaśnie we wrześniu 2021 r. (na poczet rozwoju Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce), stypendia będą przyznawane jedynie studentom, którzy kontynuują studia na kolejnym roku nauki. 

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6 pok. nr 12 w terminie od 1 do 15 października 2020 r. lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta ul. Strycharska 6, pok. nr 10, nr tel. 41 36-76-635.

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-09-29 18:53

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka