Konkurs na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

 

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych

w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

(umowa na zastępstwo na czas nieobecności pracownika z możliwością przedłużenia)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność redagowania przejrzystych informacji pisemnych (komunikaty, prezentacje, notatki),
 • doświadczenie we współpracy z zagranicą,
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
 • otwartość na wyzwania i własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dokładność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • dyspozycyjność.

 Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywna znajomość drugiego języka obcego,
 • doświadczenie w pracy przy projektach europejskich,
 • utrzymanie wysokiej jakości pracy.

Zakres zadań:

Do zadań pracownika zatrudnionego w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej będzie należeć m.in.:

 • obsługa administracyjna studentów i pracowników wymiany międzynarodowej,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zagranicznymi wyjazdami studentów
  i pracowników Uczelni,
 • organizacja pobytu studentów cudzoziemców w Uczelni,
 • organizacja wizyt pracowników uczelni zagranicznych,
 • opracowywanie materiałów reklamowych i sprawozdań dotyczących programu Erasmus+,
 • opracowywanie danych statystycznych dotyczących programów wymiany akademickiej,
 • tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język angielski

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • dokument poświadczający znajomość języka angielskiego,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

Dokumenty należy złożyć do dnia 12 czerwca 2020 r., 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 104 (Dział Kadr).

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1.            Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku

z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane,

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie

(art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

2.            dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3.            odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa

oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

4.            posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5.            posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych

na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych

na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6.            przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7.            podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8.            w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować

z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka