Na akademickim poziomie

Do 12 listopada przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „Pasjonaci Wiedzy”. Uczniowie kieleckich szkół średnich mają szanse na zdobycie nowych kompetencji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniów zdolnych, laureatów, finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów  i olimpiad przedmiotowych – uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych określonym przedmiotem.

Zakłada on utworzenie czterech grup: zainteresowanych językiem niemieckim, językiem angielskim, językiem rosyjskim i historią.

Zajęcia będą trwały jeden rok akademicki (70 godzin – dwa razy w miesiącu po 5 godzin lekcyjnych). Ogólna tematyka projektu to Stereotypy narodowe w języku, literaturze oraz innych płaszczyznach kultury krajów niemieckiego/angielskiego/rosyjskiego obszaru językowego/ Społeczeństwa multikulturowe/ Mniejszości narodowe w Polsce. Zajęcia grup językowych będą odbywać się w większości po angielsku/niemiecku/rosyjsku z możliwością wyjaśniania trudniejszych treści w języku polskim.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 12.11.2019 r. do:

- Instytutu Filologii Obcych, ul. Świętokrzyskiej 21 D, sekretariat (pokój 125) mgr Agata Rusin.

- Rektoratu UJK, ul. Żeromskiego 5, pok. 303, p. Beata Spudy (pn.-pt. 8.00-15.00)

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 303, Kielce, ul. Żeromskiego 5

Beata Spudy – 041 349-72-69;

Instytut Filologii Obcych, ul. Świętokrzyska 21 D, Kielce.

Agata Rusin: 041 349-68-01, pokój 125; agata.rusin@ujk.edu.pl

Donata Wójcik: 504 559 996, pokój 231; donata.wojcik@ujk.edu.pl

Projekt „PASJONACI WIEDZY – moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” realizowany jest w ramach III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka