Konkurs na stanowisko specjalista ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych

Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

 

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych  będzie odpowiedzialna za realizację spraw związanych z procesem udzielania zamówień publicznych oraz obiegiem dokumentów.

 

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja zapotrzebowań,
 • sporządzanie planów zamówień publicznych, planów postępowań,
 • terminowe przekazywanie rocznego sprawozdania i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie umów zawieranych po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowych, sporządzanie projektów pism wewnętrznych oraz kierowanych na zewnątrz, w ramach korespondencji,
 • prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opisywanie faktur/rachunków pod względem zgodności z Prawem zamówień publicznych,
 • inne czynności zlecone przez kierownika działu w ramach zadań realizowanych przez Dział Zamówień Publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze lub techniczne,
 • minimum dwuletnie doświadczenie związane z zamówieniami publicznymi,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wydanych do tej ustawy,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • gotowość do nauki zintegrowanych systemów informatycznych działających w UJK,
 • rzetelność, odpowiedzialność, staranność i wysoka dbałość o jakość wykonywanych zadań i rezultatów,
 • dobra organizacja własnej pracy, systematyczność,
 • aktywne podejście do wykonywanych obowiązków, duża samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na pełny etat

 

Dodatkowe informacje:

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

- kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia).

 

Termin składania dokumentów do dnia 19 sierpnia 2019 r., Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 104 (Dział Kadr), w/w dokumenty należy złożyć osobiście.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

UJK może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku
  z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie
  (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 3. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
  na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 8. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Baran, 2019-08-08 08:46

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka