Sprzedaż nieruchomości – Wola Bykowska

 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami  oraz zespołem 3 budynków garażowych stanowiącej własność Uczelni, położonej w Woli Bykowskiej gm. Grabica wraz ze szczegółową informacją o  przedmiocie  sprzedaży:

 

 1. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego jest nieruchomość zabudowana trzema budynkami  (nr 11, 12 i 13) oraz zespołem 3 budynków garażowych stanowiącej własność Uczelni, położonej w Woli Bykowskiej gm. Grabica oznaczonej jako działki: 1/1, 1/16, 1/17, 1/18, 1/26, 1/27, 1/30, 1/32, o łącznej powierzchni 1,1668 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr  PT1P/00055507/0;
 2. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona na 4.000.000 zł (cztery miliony złotych zł );
 3. Wadium 200.000 zł brutto (dwieście tysięcy złotych);

Warunkiem sprzedaży jest wpłacenie wadium przed złożeniem oferty na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Bank -15 1160 2202 0000 0003 3977 3201

200.000 zł brutto (dwieście tysięcy złotych) z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości – Wola Bykowska”;

 1. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zadatku. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy;
 2. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości – Wola Bykowska”, należy złożyć pod adresem Kielce, ul. Żeromskiego 5( kancelaria pok. 18) do dnia  15.07.2019 roku do godz. 1000Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.
 3. Oferta winna zawierać:
 1. Określenie przedmiotu oferty,
 2. Podpisy  osób upoważnionych do działania w imieniu oferenta,
 3. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał, zalicza się na poczet zadatku, a następnie na poczet  ceny nabycia nieruchomości,
 4. Oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych brutto  i sposób jej zapłaty,
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 1.  Dodatkowe informacje: Informacje dotyczące sprzedaży udzielane są w  godzinach 9.00–14.00 pod numerami telefonów: +44  7327408 lub 605 111 226 , e-mail: kdag@ujk.edu.pl. Obiekty można oglądać  do dnia 12.07.2019 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerami telefonów: +44 732 74 08  lub 605 111 226
 2. Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach  zastrzega sobie prawo do:
 1. swobodnego wyboru ofert,
 2. dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem,
 3. rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie dwóch tygodni od daty otwarcia, chyba że  konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia.
 1. O rozstrzygnięciu przetargu jego uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie;
 2. Sprzedaż nieruchomości  nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę;
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę;
 4. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony wyłącznie do oferentów, którzy złożyli najwyższe równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu;
 5. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu;
 6. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nastąpi nie wcześniej niż dnia 1 kwietnia 2020 roku pod warunkiem uzyskania zgody na tą czynność Prokuratorii Generalnej;
 7. Zwycięzca przetargu zawrze z Uczelnią przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości  z warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej uzależnionym od zgody Prokuratorii Generalnej i terminem zawarcia umowy przyrzeczonej nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2020 roku, przy czym kwota wpłaconego wadium stanie się zadatkiem;
 8. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu nie zawrze umowy przedwstępnej w ustalonym terminie z przyczyn leżących po jego stronie, zwycięzcą przetargu zostanie podmiot którego oferta zajęła drugie miejsce, a wadium wniesione przez oferenta uchylającego się od zawarcia umowy przedwstępnej zostanie zatrzymane przez Uczelnię;
 9. Nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia nieruchomości , pomniejszoną o kwotę wpłaconego zadatku. Nie wpłacenie tej kwoty spowoduje odstąpienie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni, wskazany w pkt. 4.
 10. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, Uczelnia może odstąpić od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Koszt sporządzania umowy przedwstępnej i  przyrzeczonej ponosi nabywca.
 12. Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest: Pan Rafał Strojny - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim  tel. (44) 732 74 08,e-mail:kdag@ujk.edu.pl
 13. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka