Konkurs na stanowiska asystenta na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Immunologii Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych

Dziekan
 
Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
ogłasza konkurs
 
na stanowiska asystenta
 
na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu
 
w Zakładzie Immunologii Klinicznej
 
w Instytucie Nauk Medycznych

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.), ponadto kandydat winieni posiadać:

 

  • ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim,
  • specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektor;
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Życiorys zawodowy;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim
  • Zaświadczenie o specjalizacji

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: wnoz_dz@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

Termin składania dokumentów upływa dnia: 12.06.2018 roku

                Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Dziekana.

                Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy
w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.