Nowy prorektor

Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK jest nowym prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kolegium Elektorów naszej uczelni pozytywnie oceniło kandydaturę przedstawioną przez prof. dr hab. Jacka Semaniaka, rektora uczelni.

W głosowaniu elektorów wzięło udział 70 osób, z których 62 opowiedziały się za kandydaturą Michała Arabskiego. Jego kandydaturę zaproponował prof. Jacek Semaniak, rektor UJK. – Dorobek naukowy kandydata jest bardzo duży i warto zauważyć, że jest efektem pracy zespołowej i multidyscyplinarnej. Liczę, że ta umiejętność będzie wykorzystana w nowej roli  - mówił prof. Jacek Semaniak podczas rekomendacji.

Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK podziękował za zaufanie i zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby wzmocnić potencjał naukowy Uniwersytetu.

Michał Arabski jest kielczaninem, w maju 2018 roku obchodził 40 urodziny. W 2002 roku ukończył studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność biochemia i genetyka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz w 2004 roku studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W roku 2005 uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia, a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, specjalność biofizyka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2005-2012 zatrudniony w Uniwersytecie Jan Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku adiunkta, a od roku 2013 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2016 objął funkcje zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Biologii, przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Biochemii i Genetyki w Instytucie Biologii UJK.

Jego działalność naukowa związana jest z oceną właściwości biologicznych nowych związków chemicznych, nośników leków oraz białek rekombinowanych jako potencjalnych preparatów terapeutycznych. Jest współautorem 50 publikacji w tym opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej (m.in. Scientific Reports, PLoS One, Carbohydrate Polymers, Nanotoxicology, Mutation Research), kilku patentów krajowych, międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz ekspertyz dla przemysłu. Wyniki badań prezentował na 53 konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w 10 projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki, w 3 pełni funkcję kierownika. W latach 2008-2009, koordynator ds. seminariów w ramach projektu UE „Nauka dla Biznesu-uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych” współfinansowany przez Europejski Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki. W latach 2010-2014, zastępca członka komitetu sterującego projektu międzynarodowego COST działanie BM1003 "Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in cystic fibrosis”.

W latach 2005-2017 pełnił funkcję promotora 44 prac magisterskich oraz 34 dyplomowych. zrealizowanych na kierunkach biologia oraz biotechnologia. Obecnie jest promotorem pracy doktorskiej. Recenzent ponad 40 artykułów z listy filadelfijskiej, rozprawy doktorskiej oraz osiągnięcia i dorobku naukowego w ramach postępowania habilitacyjnego.

Za osiągnięcia naukowe wyróżniony zespołowymi nagrodami Rektora Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach (6) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (3). W roku 2009 uzyskał nagrodę im. Wacław Szybalskiego za najlepszą pracę młodego biotechnologa.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka