Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Instytucie Zdrowia Publicznego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej

 

Dziekan

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

w Instytucie Zdrowia Publicznego

w Zakładzie Medycyny Ratunkowej

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.), ponadto kandydat winien posiadać:

- stopień naukowy doktora nauk medycznych;

- specjalizacja z medycyny ratunkowej

- pożądane doświadczenie dydaktyczne

- Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektor;
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Życiorys zawodowy;
  • Odpis dyplomu doktora nauk medycznych;
  • Zaświadczenie o specjalizacji;
  • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym w Uczelni Wyższej;
  • Wykaz publikacji

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział  Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: wnoz_dz@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

Termin składania dokumentów upływa dnia: 12.06.2018

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Dziekana.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy
w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

                                                                                                                            

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka