Konkurs na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych

Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

 

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych  będzie odpowiedzialna za realizację spraw związanych z procesem udzielania zamówień publicznych oraz obiegiem dokumentów.

 

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja zapotrzebowań,
 • sporządzanie planów zamówień publicznych, planów postępowań,
 • terminowe przekazywanie rocznego sprawozdania i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie umów zawieranych po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • kontrola prawidłowości innych dokumentów przygotowanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowych, sporządzanie projektów pism wewnętrznych oraz kierowanych na zewnątrz, w ramach korespondencji,
 • prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opisywanie faktur/rachunków pod względem zgodności z Prawem zamówień publicznych,
 • inne czynności  w ramach zadań realizowanych przez Dział Zamówień Publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze lub techniczne,
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z fakturami oraz zamówieniami publicznymi,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wydanych do tej ustawy,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • gotowość do nauki zintegrowanych systemów informatycznych działających w UJK,
 • rzetelność, odpowiedzialność, staranność i wysoka dbałość o jakość wykonywanych zadań i rezultatów,
 • dobra organizacja własnej pracy, systematyczność,
 • aktywne podejście do wykonywanych obowiązków, duża samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na pełny etat

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;

- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

- kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów do dnia 9 kwietnia 2018 r., Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 316 (Dział Kadr), w/w dokumenty należy złożyć osobiście.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

UJK może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

 

 

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka