Konkurs na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych

Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

 

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych  będzie odpowiedzialna za realizację spraw związanych z procesem udzielania zamówień publicznych oraz obiegiem dokumentów.

 

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja zapotrzebowań,
 • sporządzanie planów zamówień publicznych, planów postępowań,
 • terminowe przekazywanie rocznego sprawozdania i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie umów zawieranych po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • kontrola prawidłowości innych dokumentów przygotowanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowych, sporządzanie projektów pism wewnętrznych oraz kierowanych na zewnątrz, w ramach korespondencji,
 • prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opisywanie faktur/rachunków pod względem zgodności z Prawem zamówień publicznych,
 • inne czynności  w ramach zadań realizowanych przez Dział Zamówień Publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze lub techniczne,
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z fakturami oraz zamówieniami publicznymi,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wydanych do tej ustawy,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • gotowość do nauki zintegrowanych systemów informatycznych działających w UJK,
 • rzetelność, odpowiedzialność, staranność i wysoka dbałość o jakość wykonywanych zadań i rezultatów,
 • dobra organizacja własnej pracy, systematyczność,
 • aktywne podejście do wykonywanych obowiązków, duża samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na pełny etat

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;

- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

- kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów do dnia 9 kwietnia 2018 r., Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 316 (Dział Kadr), w/w dokumenty należy złożyć osobiście.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

UJK może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

 

 

prof. dr hab. Jacek Semaniak