Konkurs na stanowiska wykładowcy na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii w Instytucie Nauk Medycznych

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowiska wykładowcy na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii w Instytucie Nauk Medycznych

Dziekan

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs

na stanowiska wykładowcy

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii

w Instytucie Nauk Medycznych

          Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.), ponadto kandydat winieni posiadać:

·       ukończone studia wyższe na kierunku farmacja

·        znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

-        Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektor;

-        Kwestionariusz osobowy;

-        Życiorys zawodowy;

-        Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: wnoz_dz@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 10.11.2017 roku

               Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Dziekana.

               Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy
w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.