Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Chemii

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Chemii

Dziekan
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Instytucie Chemii


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 poz.1311.),
ponadto  kandydat powinien posiadać:
- stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
- wyróżnienie rozprawy doktorskiej;
- znajomość technik: ICP-MS, LA-ICP-MS, ASA, UV-VIS, XRF;
- doświadczenie w pracy badawczej: w tym w pobieraniu i przygotowaniu próbek środowiskowych, ich analizie oraz opracowywaniu wyników;
- publikacje w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych w tym z listy JCR (filadelfijskiej)- zwłaszcza publikacje samodzielne;
- biegła znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
2. Kwestionariusz osobowy;
3. Życiorys zawodowy;
4. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora;
5. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy dydaktycznej i naukowej kandydata;
6. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym;
7. Wykaz publikacji.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:
    Uniwersytet Jana Kochanowskiego – Instytut Chemii
    25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15 G
    tel. 041/ 349 70 01
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 listopada 2016 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu 29 listopada 2016 roku

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Dziekana.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie, będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku obcokrajowców wymagana jest znajomość języka polskiego.
 

Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Barbara Gawdzik