Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wymagane dokumenty (informacje dla cudzoziemców)

Studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia:

 1. Podanie o przyjęcie na I rok studiów.
 2. Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały wraz z kartą pobytu lub inny dokument  nadający status uprawniający  do studiowania bez wnoszenia opłat, o ile kandydat go posiada (dokument do wglądu).
 3. Świadectwo dojrzałości wraz tłumaczeniem.
 1. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
 2. świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
 3. świadectwo lub innym dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
 4. świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia:
 1. dokumenty wymienione w pkt 1-4,
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce, albo
 3. zalegalizowany  lub  opatrzony apostille dyplom lub  inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za  równoważny z  odpowiednim  polskim  dyplomem  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia,  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  nostryfikacji  dyplomów  ukończenia   studiów  wyższych  uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego,  albo 
 4. uznany,  na  podstawie  umowy  międzynarodowej,  za  równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 5. dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku według rozporządzenia ministra właściwego ds. zdrowia) - kandydat na kierunki: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, fizyka i fizyka techniczna.
 2.  Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego). Fotografię w wersji elektronicznej – jpg 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli.
 3. Potwierdzenie znajomości języka polskiego:
  - certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  - dokument potwierdzający zakończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, lub
  - potwierdzenie znajomości języka polskiego wydane przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego powołaną przez rektora na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt.8 nie dotyczy osób które przedłożą dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce.
 2. W przypadku studiów prowadzonych w języku obcym, dokument potwierdzający znajomość języka obcego.
 3. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklarację o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Fundusz Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 4. W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest  zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z podpisami notarialnie poświadczonymi lub z podpisem poświadczonym przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną lub poświadczonym podpisem przez osobę upoważnioną do poświadczania podpisu na terenie kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu na język polski.
 5. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (jest to inne zaświadczenie niż zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów), wymagane od kandydatów na kierunki studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. (zaświadczenie to dotyczy kierunków studiów: kierunek lekarski, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, fizyka, fizyka techniczna).

Składający dokumenty winni okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Świadectwo dojrzałości musi być przetłumaczone na język polski, dyplom z apostille również musi być przetłumaczony na język polski.

Kandydaci przystępujący do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa maturalnego w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2020. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2020 r.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, posiadający dyplom studiów pierwszego stopnia spoza innego obszaru nauki niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, zobowiązani są do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającej kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku.

 

Podania bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka