Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

audytor przy komputerze pokazuje wyniki klientowi Studia podyplomowe Zarządzanie organizacjami pozarządowymi umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji z zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz kształcą umiejętności praktyczne z zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, public relations, wizerunku, finansów, podstaw prawnych oraz kompetencji społecznych.

Studia podyplomowe Zarządzanie organizacjami pozarządowymi skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, szczególnie do pracowników oraz kadry zarządzającej fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych – absolwentów studiów wyższych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych – wykład 15 godz.
 • Zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych – wykład 10 | ćwiczenia 10
 • Techniki negocjacji i komunikacja społeczna – ćwiczenia 15 godz.
 • Zarządzanie personelem i wolontariatem – wykład 10 godz.
 • Źródła finansowania organizacji pozarządowych – wykład 20 godz.
 • Nowa ekonomia instytucjonalna NPG – zarządzanie organizacjami pozarządowymi – wykład 15 godz.
 • Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych – wykład 10 | ćwiczenia 10
 • Marketing relacji organizacji pozarządowych wykład 10 godz.
 • Kształtowanie wizerunku i tożsamości organizacji pozarządowych – wykład 10 godz.
 • Coaching – ćwiczenia 10 godz.
 • Etyka w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych - wykład 10 godz.
 • Public Relations i sponsoring organizacji pozarządowych – wykład 10 godz.
 • Rachunkowość finansowa organizacji pozarządowej – wykład 15 godz.
 • Seminarium podyplomowe 20 godz.

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024.
 • Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, napisania pracy dyplomowej i uzyskania 30 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2500 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka