UJK » Studia » Kształcenie ustawiczne » Szkoła Doktorska
28/10/2021
Szkoła Doktorska - oferta kształcenia

Szkoła Doktorska

Drukuj Drukuj

Nazwa studiów Historia / History
Sekcja Sekcja nauk humanistycznych / Human Sciences
Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny
Instytut Historii
Forma stacjonarne
Opłata rekrutacyjna Brak opłaty rekrutacyjnej
Kryteria

Minimalna liczba za udokumentowane osiągnięcia naukowe lub dodatkowe kwalifikacje: 15 punktów

Minimalna liczba za rozmowę kwalifikacyjną: 30 punktów

Minimalna liczba za udokumentowane osiągnięcia naukowe lub dodatkowe kwalifikacje: 15 punktów.
Minimalna liczba za rozmowę kwalifikacyjną: 30 punktów.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji dostępne są tutaj

Nazwa kryterium Liczba punktów (max) Opis
Średnia arytmetyczna ocen z całego toku studiów (w przypadku studiów I i II stopnia średnie są sumowane i dzielone przez dwa) 50 Obliczana według wzoru: Lp = (S-3) x 15 gdzie: Lp oznacza liczbę punktów przyznaną za średnią ocen z całego toku studiów, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, S oznacza średnią arytmetyczną ocen z całego toku studiów
Stypendium naukowe ministra 50  
udział w wymianie studentów (Erasmus, DAAD, MOST) krótkoterminowej (od 14 dni do 2 miesięcy) 5  
udział w wymianie studentów (Erasmus, DAAD, MOST) długoterminowej (powyżej 2 miesięcy) 10  
Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism 50 zgodnie z wykazem czasopism (Komunikat MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)
Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii/monografii wydawnictwie zamieszczonym w wykazie wydawnictw (w przypadku przyjęcia pracy do druku niezbędne jest potwierdzenie z wydawnictwa) 50 zgodnie z wykazem wydawnictw MNiSW (Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)
Redakcja lub współredakcja wieloautorskiej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw 50 zgodnie z wykazem wydawnictw MNiSW (Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)
Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie innym niż wymienione w wykazie czasopism 10  
Autorstwo lub współautorstwo recenzowanej monografii lub rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo nieujęte w wykazie wydawnictw 10  
Redakcja lub współredakcja wieloautorskiej monografii naukowej (recenzowanej) wydanej przez wydawnictwo nieujęte w wykazie wydawnictw 10  
Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego 50 liczba punktów przyznawana na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Kierowanie projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego 200  
Laureat konkursu na stypendium naukowe przeprowadzonego w ramach projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego 200  
Udział w realizacji projektu badawczego finansowanego w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego 30 Punkty: ogólnokrajowy 15 pkt, międzynarodowy 30 pkt
prezentacja wyników w formie referatu na konferencji naukowej lub seminarium naukowym w języku polskim/obcym 10 Punkty: w j. polskim 5 pkt, w j. obcym 10 pkt
Prezentacja wyników w formie plakatu na konferencji naukowej w języku polskim/obcym 5 Punkty: w j. polskim 2 pkt, w j. obcym 5 pkt
nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe o zasięgu krajowym/międzynarodowym 10 Punkty: krajowy 5 pkt, międzynarodowy 10 pkt
dodatkowe kwalifikacje np.:
- kursy i szkolenia związane z działalnością naukową,
- praca na rzecz środowiska akademickiego w studenckim ruchu naukowym (koła naukowe),
- staże w instytucjach kulturalno-oświatowych, edukacyjnych i innych
2  
Rozmowa kwalifikacyjna - prezentacja ustna koncepcji projektu badawczego i zainteresowań naukowych kandydata w języku polskim/angielskim 30 w języku polskim: 1-20 pkt. w języku angielskim: 1-30 pkt.
Rozmowa kwalifikacyjna ocena wiedzy kandydata z danej dyscypliny/dziedziny (trzy pytania, w tym co najmniej jedno w języku angielskim) 10 odpowiedź na pytanie w języku polskim: 1-5 pkt. odpowiedź na pytanie w języku angielskim: 1-10 pkt.
Terminy
Elektroniczna rejestracja: 2020-07-01 do 2020-10-11
Składanie dokumentów: do 2020-10-15
Ogłoszenie informacji o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej: 2020-10-20
Rozmowy kwalifikacyjna: 2020-10-22
Ogłoszenie wyników 2020-10-29
Limit przyjęć 3 osoby
Wymagane dokumenty Szczegółowe informację dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są tutaj
Miejsce składania dokumentów Biuro ds. Doktorantów
Pokój nr 107
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

Powrót do wykazu ofert

Strona wygenerowana automatycznie 2021-10-28 11:04:48