Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Kask ochronny na budowie, symbolika BHP Studia podyplomowe Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi dają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w służbie bhp, bądź wykonywania zadań tej służby. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego.

Studia podyplomowe Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, osób chcących zajmować się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach - absolwentów studiów wyższych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Prawna ochrona pracy – wykład 15
 • Psychologia pracy i psychologiczne uwarunkowania wypadków – wykład 10
 • Podstawy systemu zarządzania bhp – wykład 15
 • Dokumentowanie systemu zarządzania bhp – ćwiczenia 10
 • Kultura bezpieczeństwa, udział pracowników w procedurach bhp – ćwiczenia 10
 • Ergonomia warunków pracy – wykład 10
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – ćwiczenia 15
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego – wykład 15
 • Zagrożenie pożarowe, gazowe, pyłowe, materiały palne i toksyczne – wykład 15
 • Zagrożenia środowiskowe, higiena pracy i choroby zawodowe – wykład 15
 • Wypadki, awarie przemysłowe i ratownictwo – wykład 15
 • Wymagania stawiane obiektom i pomieszczeniom pracy – wykład 10
 • Socjologia pracy – wykład 5
 • Organizacja i zarządzanie – wykład 10
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – wykład 10
 • Metodyka szkoleń – wykład 5
 • eminarium podyplomowe – 20

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024.
 • Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, napisania pracy dyplomowej i uzyskania 30 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2500 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37
e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka