Święto z ministrem

– Możecie być dumni z Waszej Uczelni – mówił Dariusz Wieczorek, minister nauki. Był on gościem Święta Uczelni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Święto Uczelni obchodzimy w drugiej połowie czerwca, kiedy to przypadają imieniny naszego patrona, Jana Kochanowskiego. Jest nieformalnym zakończeniem i podsumowaniem roku akademickiego, co czyni rektor w swoim przemówieniu (prezentujemy je poniżej w całości).

W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością Dariusz Wieczorek, minister nauki. – Możecie być dumni z tego, jak funkcjonuje wasza uczelnia, macie się czym chwalić. Będziemy stawiali na rozwój nauki, badania naukowe, wdrażanie nowych technologii, chcemy przywrócić autorytet nauczyciela akademickiego i pracownika uczelni. Taka jest polityka obecnego rządu – mówił minister Dariusz Wieczorek.

Kielce były 15 miastem akademickim, które odwiedził szef Resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dariusz Wieczorek spotkał się z rektorami świętokrzyskich uczelni i Akademii Piotrkowskiej. Wizytę zakończyło spotkanie ze studentami wszystkich uczelni naszego regionu. Miało ono luźny charakter, ale pytania naszych studentów były ważne. Dotyczyły między innymi stypendiów, grantów naukowych, klubów studenckich czy pomocy psychologicznej. Uroczystość uświetnił krótki koncert studentów Instytutu Muzyki dyrygowanych przez dr hab. Ewę Robak, prof. UJK.

Podczas święta i uroczystego posiedzenia Senatu UJK wręczane były nagrody dla studentów i pracowników. Lista nagrodzonych:

Złoty Krzyż Zasługi: Janusz Braziewicz

Srebrny Krzyż Zasługi: Anna Okopińska

Brązowy Krzyż Zasługi: Lucyna Rajca, Zuzanna Zbróg

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: Anna Długosz, Małgorzata Kaczmarczyk, Joanna Lendzion, Mirosław Reczyński, Renata Stępień

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: Robert Bucki, Tomasz Łączek, Anna Wilczkowska, Ewa Zięba

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: Magdalena Antoniak, Andrzej Kobus, Monika Kozłowska-Geller, Iwona Latkowska-Gierczak, Anita Młynarczyk-Tomczyk, Ireneusz Musiałek, Zbigniew Siudak, Beata Szubtarska

Medale Komisji Edukacji Narodowej: Ewa Kosowska, Monika Łodej, Ewa Mamrot-Tuszyńska, Elżbieta Zając

Stypendium Ministra Nauki: Karolina Świeca (V rok, kierunek Prawo, Wydział Prawa i Nauk Społecznych), Zuzanna Malec (IV rok, kierunek Wzornictwo, Wydział Sztuki), Dawid Plutecki (V rok, kierunek Lekarski, Collegium Medicum).

 

Przemówienie prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, rektora UJK, podczas Święta Uczelni, 19 czerwca 2024 roku.

Święto Uczelni jest okazją do przestawienia osiągnięć w ostatnim czasie, a także wybranych inicjatyw i ważniejszych przedsięwzięć.

Dotychczas Uniwersytet Jana Kochanowskiego i uczelnie, których jest kontynuatorem, w ciągu 55 lat wykształciły ponad 160 tys. absolwentów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  jako uniwersytet klasyczny,  powstał w 2011 roku. Jego historia sięga jednak korzeniami roku 1969, a zatem 55 lat wstecz, gdy w Kielcach powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1969 roku studia na sześciu kierunkach rozpoczęło w niej 249 studentów. W 1974 roku kielecka WSN została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która w 1979 roku zyskała patrona – Jana Kochanowskiego. W roku 2000 uzyskała status Akademii Świętokrzyskiej imienia Jana Kochanowskiego. W 2008 roku powstał przymiotnikowy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2011 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał status uniwersytetu klasycznego i obecną nazwę.

Ważną cezurą w rozwoju uniwersytetu było uruchomienie kształcenia medycznego w 2001 roku, w późniejszym okresie prawa i psychologii, a w 2015 roku otwarcie kierunku lekarskiego i rozpoczęcie kształcenia lekarzy, poprzedzone kilkunastoletnim kształceniem pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów oraz przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej, badawczej i koncentracją nad organizacją kadry badawczo-dydaktycznej w dyscyplinie nauk medycznych.

Obecnie strukturę  UJK tworzą Collegium Medicum  oraz wydziały: Humanistyczny, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Nauk Społecznych, Sztuki, a także Filia UJK w Sandomierzu, powstała w wyniku włączenia w strukturę UJK tamtejszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, co miało miejsce w 2016 r. W obrębie Collegium Medicum od 1 października tego roku wyodrębnione będą 2 wydziały – Wydział  Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu 

Obecnie na 58 kierunkach, realizując 105 programów studiów, kształci się  około 9,5 tys. studentów,  w tym w trybie stacjonarnym 6,7 tys., a w niestacjonarnym – 2,7 tys. W gronie studentów jest blisko 400 obcokrajowców. Ponadto 185 osób jest na studiach doktoranckich, w tym 9 to doktoranci międzynarodowi. Uniwersytet prowadzi szkołę doktorską, w której jest około 100 doktorantów, w tym 12 obcokrajowców. Na studiach podyplomowych kształci się 114 słuchaczy.

Kadrę UJK tworzy 1471 pracowników, wśród których jest 935 nauczycieli akademickich. W tej grupie 82 pracowników posiada tytuł naukowy profesora, a 205  jest zatrudnionych na stanowiskach profesorów uczelni lub profesorów wizytujących. W Uczelni zatrudnionych jest 404 adiunktów oraz 159 asystentów. Uczelnia zatrudnia też 85 innych nauczycieli akademickich na stanowiskach lektorów, wykładowców, instruktorów.

Wśród projektów naukowych warto zwrócić uwagę na przygotowanie do druku i wydanie krytycznej edycji trzech tomów Dzienników Stefana Żeromskiego w cyklu jego „Pism zebranych”, sześciotomowy Słownik biograficzny profesorów Drugiej Rzeczypospolitej autorstwa Małgorzaty i Marka Przeniosłów (grant NPRH) oraz na projekt „Mikrokulki szklane – nowy wskaźnik losu pyłu drogowego w środowisku przyrodniczym”, dotyczący charakterystyki i oceny zasięgu transportu rzecznego i eolicznego mikrokulek szklanych stanowiących główny składnik farb stosowanych do malowania poziomych znaków drogowych, czy wreszcie finansowany przez NCN, jeden z najwyższych grantów w historii UJK o wartości 4 mln zł – „Struktury krytyczne w oddziaływaniach silnych”. Inne badania dotyczą historii sanktuarium i zabytków Świętego Krzyża czy monitorowania zagrożenia środowiska.

UJK posiada m.in. stację badawczą przy Jaskini Raj, obserwatorium astronomiczne i planetarium. Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonuje Centrum Badań i Analiz, Centrum Obliczeń i Modelowania Komputerowego. W Collegium Medicum działa podmiot leczniczy MEDUNIV jako uniwersytecka spółka celowa, Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych, Centrum Symulacji Medycznych, Ośrodek Badań nad Chorobami Trzustki. Pod kielecką Karczówką powstał uniwersytecki Ogród Botaniczny. Nasi naukowcy świadczą usługi B+R dla firm. Projektami naukowo-badawczymi i ich komercjalizacją zajmuje się Centrum Zarządzania Projektami. Uniwersytet od 2017 roku może  posługiwać się Logo HR Excellence in Research.

Studenci UJK pierwsze projekty naukowe realizują w 54 kołach naukowych. Od ponad 30 lat wiosną odbywa się konferencja, podczas której młodzi naukowcy dzielą się wynikami swojej pracy. Na UJK istnieją dwa chóry akademickie, jeden ogólnouniwersytecki, drugi Instytutu Edukacji Muzycznej UJK.

Zaplecze naukowe i dydaktyczne UJK stanowi 31 budynków w Kielcach i Sandomierzu, o łącznej powierzchni 105 tys. m2. W 5 domach studenckich są 833 miejsca noclegowe. Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej liczą ponad 600 tys. książek i czasopism, w tym ponad 60 tys. książek i 1,7 tys. czasopism jest w wolnym dostępie. W bibliotece znajduje się 318 miejsc do pracy.

W poszczególnych priorytetach strategicznych

Nauka i sztuka

Dzięki uzyskaniu w 3 dyscyplinach kategorii A, w 15 kategorii B plus nastąpił rozwój tych dyscyplin. Jest to wzajemne sprzężenie dodatnie, w którym dyscypliny posiadające uprawnienia doktorskie i habilitacyjne przyczyniają się do rozwoju naukowego doktoryzujących i habilitujących się, a jednocześnie te osoby powiększają dorobek poszczególnych dyscyplin.

Awanse naukowe wśród pracowników UJK od września 2020 roku: 242 osoby uzyskały stopień doktora, 26 – stopień doktora habilitowanego, a 30 osobom nadano tytuł profesora.

Trzeba jednoznacznie podkreślić ustawiczny wzrost aktywności naukowej i projektowej pracowników akademickich, zatrudnionych na etatach badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, wyrażony wzrostem liczby publikacji i składanych projektów  w ostatnich dwóch latach. Wszystkim pracownikom kierującym instytutami i katedrami, zakładami oraz  wszystkim aktywnym badaczom serdecznie dziękuję za budowanie prestiżu i marki UJK. Dla potrzeb naszej społeczności uniwersyteckiej potrzeba jeszcze większego zaangażowania badawczego, aby skuteczniej walczyć o projekty naukowe w NCN, NCBiR,  ABM i innych agencjach finansujących badania naukowe. Z bardzo dużym przekonaniem  stwierdzam,  że kolejne miesiące i lata będą bardziej owocne, bo praca naukowa została  „zainfekowana” twórczym entuzjazmem, głównie za sprawą wielu indywidualnych rozmów zachęcających do dynamicznego rozwoju.

W okresie od października 2020 roku do czerwca 2024 roku kadra naukowa UJK złożyła w sumie 272 wnioski o dofinansowanie projektów badawczych, z czego finansowanie uzyskało 56 z nich, co daje wskaźnik sukcesu na poziomie 31%. Najwięcej wniosków zostało złożonych do Narodowego Centrum Nauki (169), zaraz za NCN znajduje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (77), po 9 wniosków złożono do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; łącznie 8 wniosków złożono do innych instytucji finansujących, takich jak Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki czy Akcje COST finansowane przez Komisję Europejską.

 MNiSW oceniło pozytywnie 32 wnioski na 68 złożonych do końca 2023 roku, co daje wysoki wskaźnik 47%, w NCN jest to tylko 10%. Z wyodrębnionych instytucji największy wskaźnik sukcesu odnotowano w NAWA – 56%. Podczas gdy liczba wniosków składanych do mniej popularnych wśród kadry UJK instytucji finansujących (NAWA, FNP itd.) utrzymywała się na podobnym poziomie w w/w okresie, tak liczba wniosków złożonych do NCN i MNiSW wyraźnie zmieniała się na przestrzeni tych lat: w obydwu instytucjach odnotowano wyraźny wzrost w dwóch latach – 2021 oraz 2023.

W programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości nasi pracownicy uzyskali grant na projekt „RID dla Nauki i Zdrowia” o wartości 12 mln zł. Ponadto też 3 granty europejskie, kilka projektów inwestycyjnych i dydaktycznych. Aktualnie realizowany jest projekt „RID w naukach ścisłych” na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (12 mln zł).

Dzięki nowym uprawnieniom powstała nowa sekcja w Szkole Doktorskiej (Sekcja Sztuki), a istniejące sekcje zwiększyły swoją liczebność.

W tym czasie opublikowaliśmy 3886 artykułów naukowych i 329 książek.

Po raz pierwszy w historii naszego Uniwersytetu wzięliśmy udział w dwudziestej edycji międzynarodowego rankingu The Times Higher Education „World University Rankings 2024”. W rankingu tym uczestniczyły 1904 uniwersytety ze 108 krajów. Znaleźliśmy się w nim na pozycji 1501+, na piątym miejscu ex aequo z dziewięcioma polskimi uczelniami: Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniką Białostocką, Politechniką Krakowską, Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Oceniane były kryteria mieszczące się w następujących pięciu kategoriach: dydaktyka, zaplecze badawcze, jakość badań, współpraca z przemysłem, umiędzynarodowienie. Bardzo ważnym kryterium oceny były cytowania publikacji. UJK znalazł się w gronie dwunastu najlepszych polskich uniwersytetów w dziedzinie „Clinical and Health”, zaś w kategorii „Physical science” uplasował się na 9 miejscu w kraju. Ranking Times Higher Education by Subject powstaje w oparciu o rygorystyczne założenia metodologiczne, które analizują aktywność publikacyjną uczelni. Dane pozyskiwane są z uczelni, bazy Scopus oraz dystrybuowanych wśród naukowców ankiet reputacji akademickiej.

Kształcenie

Pomimo niżu demograficznego rekrutacja na UJK w ciągu ostatnich 4 lat była stabilna. Na stopień umiędzynarodowienia kształcenia w znaczącym stopniu wpływał i wpływa  kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim (English Division) oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Sztuki. Należy zwrócić szczególną uwagę na ofertę kształcenia naszej Uczelni w kryzysowej sytuacji demograficznej kraju. Należy  dbać  o kierunki, które stanowią szanse wzmacniania tej oferty, a zatem i rekrutacji: prawo, psychologię, medycynę, kryminologię, fizjoterapię, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologię, dietetykę, filologię angielską, informatykę, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo narodowe, administrację, biotechnologię, pedagogikę specjalną i nowe kierunki, które powstały w ostatnich dwóch latach: farmację, nowoczesne techniki diagnostyczne,  inżynierię biomedyczną, pedagogikę specjalną, a także kierunki na Wydziale Sztuki. To nie znaczy, aby nie doceniać kierunków mniej atrakcyjnych dla młodzieży, ale niezbędnych  dla gospodarki i szkolnictwa, takich jak fizyka, geografia, matematyka, chemia, historia, kierunki z nauk społecznych i inne. Należy też podkreślić rzadko spotykane i awangardowe rozwiązanie w skali kraju – utworzenie atrakcyjnego kierunku inżynieria biomedyczna z Politechniką Świętokrzyską, jako kierunku wspólnego, którego absolwenci otrzymają wiedzę, wypracują kompetencje i umiejętności, poświadczone wspólnym dyplomem sygnowanym przez rektora PŚw i rektora UJK. Aktualnie kończy się drugi rok studiów inżynierskich.

Należy też w zakresie kształcenia  docenić aktywność zespołu Collegium Medicum – otrzymaliśmy bowiem  projekt z ABM wysokości  2,5 mln zł. „Nowoczesne kształcenie kadr z sektora biomedycznego” – projekt dwóch studiów podyplomowych w dwóch edycjach: „Bioinformatyka i biostatystyka w biologii i medycynie” oraz  „MBA  z organizacji prowadzenia oraz zarzadzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi”.

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie. Zbudowano kompleksową politykę ukierunkowaną na doskonalenie jakości kształcenia. Poza kontrolą i przestrzeganiem obowiązujących procedur uwaga władz i moja skupiała się na zapewnieniu odpowiedniej kadry dydaktycznej i koniecznej infrastruktury dydaktycznej. Szczególnie złożona sytuacja dotyczy Wydziału Sztuki i Collegium Medicum. Kształcenie na kierunkach medycznych w blisko połowie godzin dydaktycznych odbywa się w oparciu o bazę kliniczną. Brak szpitala uniwersyteckiego stwarza ogromne trudności w realizacji procesu dydaktycznego, prowadzeniu badań klinicznych ważnych dla rozwoju medycyny, budowaniu potencjału kadrowego dla kierunków medycznych,  szczególnie dla  kierunku lekarskiego.

Wraz z Kolegium Rektorskim podjąłem wiele działań, które zbliżają nas do utworzenia szpitala uniwersyteckiego. Jestem przekonany, że złożone przez włodarzy województwa i miasta oraz polityków reprezentujących województwo świętokrzyskie zapewnienie o rozumieniu potrzeby wzmocnienia jakości usług zdrowotnych w naszym województwie, generowaniu wysokospecjalistycznych procedur i podnoszeniu kształcenia kadry lekarskiej przyczyni się wkrótce do sukcesu i utworzenia szpitala uniwersyteckiego. Prosimy o wsparcie Uniwersytetu w tym strategicznym działaniu, ważnym dla naszego społeczeństwa, rozwoju regionu i Uczelni.

Przedsiębiorczość i współpraca  z otoczeniem społeczno-gospodarczym

W ciągu ostatniego roku akademickiego pozyskano 4 projekty mające na celu podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie kompetencji edukacyjnych.

Projekt „Branżowo-Przyszłościowo” o wartości 16 149 913,69 zł. W ramach projektu został utworzony kierunek rolnictwo, a kierunek logistyka został zmodyfikowany w kierunku zielonej gospodarki i cyfryzacji odpowiadając na wyzwania globalne.

Projekt „Wiedza to potęga” o wartości 4 004 127,50 zł – w jego ramach 50 doktorantów i 100 pracowników podniesie kompetencje  poprzez szkolenia, staże i wyjazdy studyjne.

Projekt „Kreator kariery – zbuduj swoją przyszłość zawodową z UJK w Kielcach” o wartości 21 742 589,62 zł. W ramach projektu utworzony został kierunek turystyka prozdrowotna oraz utworzony zostanie kierunek fizyka medyczna, a  6 kierunków zostało zmodyfikowanych. Na Wydziale Sztuki zmodyfikowano kierunki design i design społeczny, na wydziale Prawa i Nauk Społecznych zmodyfikowano kierunek zarządzanie, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zmodyfikowano kierunek praca socjalna, w Collegium Medicum zmodyfikowano kierunki kosmetologia i zdrowie publiczne.

Projekt „Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej UJK w Kielcach” o wartości 812 900 zł wspomaga rozwój doktorantów w kierunku internacjonalizacji i sieciowania z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie. W ramach projektu realizowane są staże zagraniczne, udział w konferencjach. Realizowane są także wizyty wybitnych naukowców z całego świata, mające na celu zaprezentowanie wyników badań w poszczególnych dziedzinach,  co sprzyja poszerzeniu umiędzynarodowienia.

Pozyskano także 2 projekty mające na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych i średnich do podjęcia studiów na naszej Uczelni.

Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student” realizowany wraz z Politechniką Świętokrzyską oraz 11 powiatami województwa świętokrzyskiego o wartości – w części realizowanej przez UJK – 13 334 556,12 zł. W projekcie zaplanowano szereg działań (warsztaty, wykłady, konkursy, zajęcia w laboratoriach) skierowanych do uczniów szkół średnich. Działania te mają na celu podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz zachęcenie uczniów do podjęcia studiów w tych dziedzinach.

Projekt „Akademia młodych reportażystów” o wartości 228 000 zł skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, aby zgłębiali tajniki dziennikarstwa, uczestniczyli w warsztatach telewizyjnych i radiowych, a także ćwiczyli wystąpienia publiczne. Projekt ma na celu rozwinąć zainteresowania humanistyczne uczniów oraz zachęcić do podjęcia studiów na Wydziale Humanistycznym.

Pozyskano środki z projektu „Świętokrzyski Festiwal Najmłodszej Nauki” o wartości 185 265 zł skierowany do uczniów szkół podstawowych. Cel to zachęcenie uczniów do edukacji akademickiej.

W ramach projektu „UJK dla rozwoju biznesu” o wartości 669 815 zł nawiązano współpracę z firmami oraz zrealizowano wspólnie z nimi projekty badawcze.

Pozyskano środki z kolejnych 7 projektów badawczo-rozwojowych: projekt badawczy w ramach Grantów Mikołaja Kopernika o wartości 700 000 zł, polegający na przeprowadzeniu badań przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej.

Projekt „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” realizowany w partnerstwie z miastem Starachowice, w części realizowanej przez UJK, o wartości 171 200 zł. W ramach realizacji projektu przeprowadzono kursy języka polskiego dla Ukraińców oraz opracowano i przetłumaczono na język ukraiński i angielski pięć modułów integracji cudzoziemców, które zostały wdrożone do Multifunkcjonalnego Serwisu Mobilnego.

Projekty finansowane z NCBR: „Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji pro-ekologicznych materiałów elastomerowych” o wartości 7 686 983,90 zł. W ramach projektu powstała technologia ekologicznych materiałów elastomerowych.

„Opracowanie innowacyjnych, ekologicznych drzwi przeciwpożarowych” o wartości 4 042 781,13 zł.

„M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji” o wartości 5 444 441,25 zł.

 „Ewaluacja przemian witalności, wrażliwości i wszechstronności małych społeczności wiejskich” o wartości 675 390,75 zł. W ramach tego działania zbadano odporność na kryzysy społeczności w różnych częściach świata.

W ramach projektu finansowanego przez ARIMR „Zdrowe ziarna”, o wartości 2 169 865 zł, opracowano bezstresową metodę zbioru i przechowywania ziarna zbóż.

Bardzo dużą aktywnością w zakresie realizacji koncepcji Uniwersytetu Przedsiębiorczego wykazali się pracownicy. Zrealizowano 105 zleceń komercyjnych i wygenerowano przychody na poziomie ponad 4,5 mln zł. Działania poza aspektem finansowym przyczyniły się do aktywnej współpracy ze światem biznesu, ale również do opracowania nowych technologii, co zostało potwierdzone zgłoszeniami patentowymi.

Sumarycznie wartość rozpoczętych projektów wynosi około 70 mln złotych, poza projektami NCN i ABM.

 

Umiędzynarodowienie i wymiana międzynarodowa

Dział Wymiany Międzynarodowej realizuje zadania związane z programem ERASMUS+. Z programu skorzystało 451 studentów i 231 pracowników. 

Popandemiczny okres już zakończył się i potrzebna jest większa stymulacja naszych studentów i pracowników do takiej aktywności. Zauważalny wzrost liczby wyjazdów studentów i pracowników należy jeszcze intensyfikować, aby umiędzynarodowienie kształcenia – bo sam ten fakt jest wzmocnieniem  procesu kształcenia – był wskazówką do uszanowania wielokulturowości i wyższego szacunku dla innych wartości światopoglądowych. Świat stał się otwarty i w tym otwartym świecie trzeba umieć się poruszać, zważając na ryzyka i korzystając rozsądnie z otwartości. Właściwie zaprogramowana wymiana międzynarodowa pomaga studentom, pracownikom i absolwentom poznać świat, lepiej i bezpieczniej żyć, a pracownikom badawczo-dydaktycznym rozwijać badania naukowe,  usprawniać jakościowo dydaktykę,  czynić ją bardziej efektywną i atrakcyjną dla studentów.

Zainicjowałem utworzenie zespołu Welcome Centre, który obejmuje umiędzynarodowienie dotyczące pracowników naukowych, studentów poza programem ERASMUS+, intensyfikację wspólnych badań naukowych i wymiany naukowej, współpracę z ważnymi ośrodkami badawczymi i uczelniami, które – mam nadzieję – spostrzegą i docenią nasz potencjał badawczy, a także budowanie zespołów międzynarodowych. Już w tym zakresie w ostatnich miesiącach odnotowano realne nawiązanie współpracy naukowej w naukach biomedycznych z badaczami z USA i Wielkiej Brytanii.

Bezpieczeństwo finansowe i materialne, prestiż i marka naszej Uczelni

W świetle danych wynikających ze sprawozdania finansowego, UJK należy do nielicznych w grupie klasycznych uniwersytetów publicznych w Polsce, które zakończyły rok 2023, podobnie jak 2020, 2021, 2022,  z wynikiem dodatnim i jednocześnie zakładamy osiągnięcie wyniku dodatniego w roku 2024. W wyniku  naszej szeroko pojętej polityki finansowej od 3 lat Uczelnia nie ma żadnych  kredytów. Zgromadziliśmy ponad 50 mln zł w tzw. funduszu inwestycyjnym, przeznaczonym m.in. na rozpoczęcie budowy Wydziału Sztuki.

W ślad za opinią prof. Mirosława Wielgosia, przewodniczącego Rady Uczelni, można stwierdzić, że mijająca kadencja walnie przyczyniła się do rozwoju Uniwersytetu, na co istnieje wiele dowodów – chociażby wyniki ewaluacji naukowej świetnie pozycjonujące większość wydziałów i dyscyplin w UJK, rozkwit poszczególnych jednostek organizacyjnych – w tym Collegium Medicum, Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, jak również dodatni wynik finansowy Uniwersytetu w kolejnych latach kadencji. Sukces ma zwykle wielu ojców, ale chciałbym zdecydowanie podkreślić rolę Kolegium Rektorskiego w osiągnięciu tych wyników. Bez tego konstruktywnego współdziałania wynik naszej pracy nie byłby tak znaczący i transparentny. To nasza determinacja, zdolność zarażania współpracowników ogromnym entuzjazmem, nawet w trudnych sytuacjach, umiejętność budowania relacji, ale też ustępowania, a z drugiej strony upór w dążeniu do celu,  a także rozsądek i dar dochodzenia do konsensusu w drodze przemyślanych negocjacji sprawiły, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest obecnie liczącą się w kraju i znaną poza jego granicami uczelnią publiczną.

Podzielam satysfakcję szeroko rozumianego Kolegium Rektorskiego z faktu, że  bezpiecznie dla społeczności akademickiej przeprowadziliśmy Uczelnię przez trudny czas pandemii, kryzys panujący bezpośrednio po jej zakończeniu, a także wojny i inflacji.

Dziękuję za tę akademicką złożoną współpracę, czasem trudną, ale jakże efektywną, całej społeczności akademickiej, wszystkim państwu dziekanom, prodziekanom, dyrektorom instytutów i kierownikom katedr oraz jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, a także moim najbliższym współpracownikom stanowiącym Kolegium Rektorskie: prof. Dorocie Kozieł, prof. Agnieszce Gałuszce, dr hab. inż. Barbarze Gawdzik, prof. Jarosławowi Karpaczowi, kanclerz dr hab. Aleksandrze Pisarskiej i kwestor Małgorzacie Tomasik. Dziękuję szanowanej i cenionej administracji uczelnianej oraz pracownikom służb technicznych, a te serdeczne i gorące podziękowania przekazuję na ręce Dyrektor Biura Rektora Annie Kacprzak.

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka