UJK wdroży Plan Równości Płci

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczęły się prace nad tworzeniem i wdrażaniem Planu Równości Płci. Będzie to istotny dokument strategiczny zapewniający równe szanse w środowisku pracy oraz lepsze zintegrowanie wymiaru płci w projektach naukowych w celu poprawy jakości badań.

Opracowanie i wdrożenie planu będzie zadaniem niedawno powołanego Komitetu ds. Planu Równości Płci.

Obecnie trwają prace diagnostyczne sytuacji w zakresie równości płci. Przeanalizowane zostały dane statystyczne dotyczące pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz procedury i praktyki stosowane na uczelni. Przeprowadzono również wywiady pogłębione z pracownikami naukowymi. Trwają badania w grupach focusowych.

Kolejny etap to szkolenia pracowników, praca nad dokumentem, określenie jego priorytetów, wskaźników, oficjalne wdrożenie na uczelni i monitorowanie jego realizacji.

Plan Równości Płci Gender Equality Plan) jest jednym z kryterium kwalifikowalności dla uczelni chcących pozyskać środki z programu Horyzont Europa dysponującego budżetem około 95,5 mld euro na badania i innowacje.

W świetle obwiązujących zapisów prawnych w programie Horyzont Europa wprowadzono trzy główne zmiany:

1.   Posiadanie Planu Równości Płci – jako kryterium kwalifikowalności dla organów publicznych, instytucji szkolnictwa wyższego oraz organizacji badawczych chcących uczestniczyć w Programie Horyzont Europa;

2.   Włączenie wymiaru płci do treści badań i innowacji jest przyjętym wymogiem, ocenianym w ramach kryterium doskonałości;

3.   Równowaga płci w zespołach badawczych – jako kryterium rozstrzygające w przypadku w wniosków grantowych z taką samą liczbą punktów grantowych.

Działania związane z opracowaniem i wdrożeniem Planu Równości Płci są realizowane w ramach projektu międzynarodowego Athena - Implementing gender quality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe, współfinansowanego z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (więcej o projekcie https://www.athenaequality.eu). Zespół badawczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pełni rolę partnera i pracuje na razem z naukowcami z  Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Włoch i Portugalii. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jako jedna z nielicznych polskich uczelni pozyskała środki na ten cel.

Więcej informacji w pierwszym newsletterze projektu Athena:

https://www.athenaequality.eu/wp-content/uploads/2021/10/ATHENA-Newsletter_v2.pdf


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka