Nowości wydawnicze

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszerzyło swoją ofertę o kolejne nowości.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszerzyło swoją ofertę o kolejne nowości.

Alesia Sauczuk, Aliaksandr Radziuk (oprac.), Wiesław Caban (red.), Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny, cena 105,00 zł

Wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie poprzedziły manifestacje religijno-patriotyczne 1861 r. Wydarzenia te stały się inspiracją do wykonania fotografii, znajdujących się w prezentowanym albumie. Wykonywanie zdjęć w stroju żałobnym i z emblematami świadczącymi o polskości było swoistego rodzaju protestem przeciwko caratowi.

Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 r. objęły całą Białoruś, jednak najintensywniej wystąpiły w zachodniej części, czyli na Grodzieńszczyźnie, a głównie w samym Grodnie.

Dzięki Józefowi Markiewiczowi, zesłańcy syberyjskiemu, pieczołowicie chroniącemu i opisującemu fotografie grodzian, i dzięki jego synowi Piotrowi,  który album przekazał do grodzieńskiego muzeum, możemy poznać grupę osób żyjących  w tych czasach i być może niejednokrotnie uczestniczących w opisywanych zdarzeniach.

Publikacja może okazać się interesująca dla  historyków podejmujących tematykę powstania styczniowego na ziemiach białoruskich oraz dla miłośników fotografii, którzy szukają jej początku na ziemiach byłej Rzeczypospolitej.

Monika Olczak-Kardas, Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku. Biblioteki pedagogiczne, cena 48,30 zł

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie czasopism fachowych, których twórcami i wydawcami są polskie biblioteki pedagogiczne w XXI wieku. To periodyki tworzone dla nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, nauczycieli i pracowników oświaty. Zamierzeniem autorki jest pokazanie różnorodności czasopism wydawanych przez biblioteki pedagogiczne oraz podkreślenie funkcji, jakie pełniły one w środowisku lokalnym.

Monografia stanowi próbę omówienia specyfiki tworzenia i funkcjonowania czasopism fachowych wydawanych przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Udało się przedstawić m.in.: organizację pracy w redakcjach, aktywność i strukturę autorów, cechy formalno-wydawnicze pism, poruszaną w tekstach tematykę oraz trudności z jakimi borykają się twórcy periodyków. Problematyka tekstów, ze względu na obszerność materiału i różnorodność podejmowanych tematów, została omówiona pod kątem zawartości rubryk, które twórcy wykorzystywali tworząc strukturę pism. Ciekawsze tematy, uchwycone prawidłowości zostały przedstawione na wybranych przykładach. Starano się także pokazać najczęściej występujące formy tekstów, stąd wyodrębnienie m.in. zestawień bibliograficznych – tak charakterystycznych dla pism tworzonych przez biblioteki pedagogiczne. Analizując poszczególne tytuły można dostrzec, jak pisma rozwijały się pod względem graficznym, treściowym, redakcyjnym, wykorzystywania nowych form rozpowszechniania. Niektóre z nich posiadały profesjonalnie zorganizowane redakcje, ustalone wytyczne dla autorów, regulaminy dotyczące publikowania w piśmie, przygotowane oświadczenia dla autorów.

Monografia dotyczy tylko czasopism ukazujących się w XXI wieku. Analiza została zakończona na roku 2018, co umożliwiło dokonanie pełnych obliczeń dla zamkniętych roczników. Wprowadzono jednak kilka informacji dotyczących roku 2019 i 2020, np. omawiając termin ukazania się ostatniego numeru, długość funkcjonowania pisma na rynku.

Anna Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, cena 50,40

Celem niniejszej monografii jest analiza znaczenia odpowiedzialności w nadzorze korporacyjnym w kontekście normatywnego ujęcia teorii interesariuszy w spółkach z GPW w Warszawie.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pracę rozpoczyna rozdział wprowadzający do problematyki odpowiedzialności. Przedstawiono w nim dotychczasowy stan wiedzy o odpowiedzialności w poszczególnych naukach na podstawie systematycznej analizy literatury. Zaprezentowano syntezę wiedzy o odpowiedzialności – definicje, rodzaje, a także obszary odpowiedzialności według różnych ujęć oraz autorów. Nakreślono również związek odpowiedzialności z nadzorem korporacyjnym.

W kolejnym rozdziale opisana została metodyka prowadzonych badań. Zaprezentowano przedmiot, cel, problemy oraz hipotezy badawcze. Wyjaśniono zastosowane metody badawcze, metody statystyczne, omówiono organizację, przebieg i procedurę prowadzenia badań, a także próbę badawczą. Ostatni, trzeci rozdział pracy poświęcono ukazaniu wyników badań. W pierwszej części dokonano charakterystyki próby zarówno spółek oraz respondentów, jak i raportów. Następnie przeanalizowano wyniki badań ilościowych: odpowiedzi uzyskane z kwestionariusza ankiety, oraz ukazano wyniki badań jakościowych – studium przypadku dwóch grup spółek. W drugiej części rozdziału dokonano sprawdzenia hipotez badawczych. Opierając się na przeprowadzonych badaniach, sformułowano wnioski końcowe, a także przedstawiono rekomendacje praktyczne dla spółek oraz menedżerów. Opracowano zestaw wskaźników, który pozwolił określić odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym w każdym z trzech obszarów (ekonomicznym, ekologicznym i społecznym) względem różnych grup interesariuszy. Wskazano również kierunki prowadzenia dalszych badań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej.

Książki można kupić w sklepie internetowym Wydawnictwa UJK: https://kupksiazke.ujk.edu.pl/

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2021-02-05 10:24

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka