Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Piotrkowie Trybunalski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Uczelni, położonej w Piotrkowie Trybunalski ul. Słowackiego / Belzacka o łącznej powierzchni 0,7167 ha.

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Uczelni, położonej w Piotrkowie Trybunalskim ulica Słowackiego / Belzacka wraz  ze szczegółową informacją o  przedmiocie  sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Uczelni, położona w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej jako działki: 25/6 i 28/2 obręb 28, o łącznej powierzchni 0,7167 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr  PT1P/00068718/6, PT1P/00056094/8;
 2. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona na 1.500.000 z (jeden milion pięćset tysięcy złotych zł );
 3. Wadium 75000 zł brutto (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 • Warunkiem sprzedaży jest wpłacenie wadium przed złożeniem oferty na konto    Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Bank -   15 1160 2202 0000 0003 3977 3201
 • 75000 zł brutto (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z dopiskiem „Sprzedaż działki – Piotrków Trybunalski”
 1. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zadatku. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy;
 2. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Sprzedaż działki – Piotrków Trybunalski”, należy złożyć pod adresem Kielce, ul. Żeromskiego 5 ( kancelaria pok. 18) do dnia  25.07.2019 roku do godz. 1000Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.
 3. Oferta winna zawierać:
 • Określenie przedmiotu oferty,
 • Podpisy  osób upoważnionych do działania w imieniu oferenta,
 • Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał, zalicza się na poczet zadatku, a następnie na poczet  ceny nabycia nieruchomości,
 • Oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych brutto  i sposób jej zapłaty,
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 1.  Dodatkowe informacje: Informacji dotyczących sprzedaży udzielane są w  godzinach 9.00–14.00 pod numerami telefonów: +44  732 74 08 lub  605 111 226 , e-mail: kdag@ujk.edu.pl. Działkę można oglądać  do dnia 24.07.2019 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerami telefonów: +44 732 74 08  lub 605 111 226
 2. Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach  zastrzega sobie prawo do: 
 • swobodnego wyboru ofert,
 • dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem,
 • rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie dwóch tygodni od daty otwarcia, chyba że  konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia.
 1. O rozstrzygnięciu przetargu jego uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie;
 2. Sprzedaż nieruchomości  nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę;
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę;
 4. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony wyłącznie do oferentów, którzy złożyli najwyższe równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu;
 5. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu;
 6. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nastąpi nie wcześniej niż dnia 1 września 2019 roku.
 7. Zwycięzca przetargu zawrze z Uczelnią umowę sprzedaży nieruchomości  nie wcześniej niż w dniu 1 września 2019 roku, przy czym kwota wpłaconego wadium stanie się zadatkiem;
 8. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu nie zawrze umowy  w ustalonym terminie z przyczyn leżących po jego stronie, zwycięzcą przetargu zostanie podmiot którego oferta zajęła drugie miejsce, a wadium wniesione przez oferenta uchylającego się od zawarcia umowy zostanie zatrzymane przez Uczelnię;
 9. Nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie umowy sprzedaży nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia nieruchomości , pomniejszoną o kwotę wpłaconego zadatku. Nie wpłacenie tej kwoty spowoduje odstąpienie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni, wskazany w pkt. 4.
 10. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, Uczelnia może odstąpić od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Koszt sporządzanie umowy ponosi nabywca.
 12. Nabywca nieruchomości z chwilą przystąpienia do jakichkolwiek prac na nabytej działce dokona przeniesienia istniejącego ogrodzenia w nowy przebieg granic nieruchomości na kosz własny.
 13. Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest: Pan Rafał Strojny - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim  tel. (44) 732 74 08, e-mail:kdag@ujk.edu.pl
 14. Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Baran, 2019-07-04 11:51


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka