Uniwersytet z nowym statutem

27 czerwca 2019 roku na posiedzeniu Senatu przyjęto nowy Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zacznie obowiązywać z nowym rokiem akademickim.

Statut przyjęto 45 głosami za i jednym przeciwnym. Dokument powstał w rezultacie prac Komisji Statutowej oraz zaangażowania wspólnoty akademickiej UJK. Wcześniej projekt Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami został zaopiniowany przez Radę Uczelni oraz działające na UJK związki zawodowe.

Nowy Statut określa zasady działania Uniwersytetu od 1 października 2019 roku. Jego głównym celem jest dostosowanie wewnętrznych regulacji Uniwersytetu do znowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.  

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza Statut, dotyczą spraw związanych z organami uczelni. Organami kolegialnymi, oprócz Senatu, są Rada Uczelni i Rada Naukowa Instytutu. Rada Uczelni w zakresie swoich kompetencji będzie min. opiniowała projekty strategii uczelni i statutu oraz monitorowała gospodarkę finansową i zarządzanie uczelnią. Rady Naukowe Instytutu będą, wraz z dyrektorem instytutu, dziekanem oraz właściwym prorektorem, kształtować politykę naukową w ramach danej dyscypliny. Rada Wydziału w myśl nowych przepisów stała się ciałem opiniodawczym dziekana. Powołano nowe podmioty doradcze Rektora:  Uniwersytecką Komisję do spraw Kształcenia i Uniwersytecką Komisję do spraw Nauki i Sztuki. Obydwie komisje będą rekomendować kierunki i programy studiów oraz wyznaczać kierunki rozwoju badań naukowych prowadzonych na uczelni.  

Utworzona została szkoła doktorska, która ma być zorganizowaną formą kształcenia doktorantów, prowadzoną w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Rektor będzie uprawniony, po zasięgnięciu opinii Senatu, do powołania lub odwoływania prorektora, dziekana, dziekana filii. Powołanie dziekana, dyrektora instytutu oraz kierownika katedry nastąpi w  wyniku konkursu.

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka