Konkurs na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych

Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

 

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Zamówień Publicznych  będzie odpowiedzialna za realizację spraw związanych z procesem udzielania zamówień publicznych.

 

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja zapotrzebowań,
 • sporządzanie planów zamówień publicznych, planów postępowań,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp i wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie umów zawieranych po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • kontrola prawidłowości innych dokumentów przygotowanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowych, sporządzanie projektów pism wewnętrznych oraz kierowanych na zewnątrz, w ramach korespondencji,
 • opisywanie faktur/rachunków pod względem zgodności z Pzp,
 • inne czynności  w ramach zadań realizowanych przez Dział Zamówień Publicznych. 

 

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze lub techniczne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) oraz rozporządzeń wydanych do tej ustawy,
 • doświadczenie zawodowe w bezpośrednim stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • gotowość do nauki zintegrowanych systemów informatycznych działających w UJK
 • rzetelność, odpowiedzialność, staranność i wysoka dbałość o jakość wykonywanych zadań i rezultatów,
 • dobra organizacja własnej pracy, systematyczność,
 • aktywne podejście do wykonywanych obowiązków, duża samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na pełny etat

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;

- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

- kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów do dnia 13 czerwca 2018 r., Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), (Dział Kadr – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi), w/w dokumenty należy złożyć osobiście.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

1)            podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,

2)            dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,

3)            dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu odwołania zgody,

4)            odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6)            posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail kadry@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

7)            posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

8)            przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9)            w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

UJK może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak