Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Pracowni Psychologii i Pedagogiki Medycznej w Instytucie Zdrowia Publicznego.

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Pracowni Psychologii i Pedagogiki Medycznej w Instytucie Zdrowia Publicznego.

Dziekan

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

w Pracowni Psychologii i Pedagogiki Medycznej

w Instytucie Zdrowia Publicznego.

          Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), ponadto kandydat winien posiadać:

-        stopień naukowy magistra pedagogiki;

-        dodatkowe kwalifikacje z zakresu psychologii klinicznej

-        udokumentowany dorobek dydaktyczny w Uczelni Wyższej;

-        dyspozycyjność;

-        Wymagane dokumenty:

-        Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;

-        Kwestionariusz osobowy;

-        Życiorys zawodowy;

-        Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika;

-        Zaświadczenia o dodatkowych  kwalifikacjach z zakresu psychologii klinicznej

-        Informację o dorobku dydaktycznym w Uczelni Wyższej;

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Lekarski i  Nauk o Zdrowiu

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: wnoz_dz@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

Termin składania dokumentów upływa dnia: 13.10.2017 roku.

               Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Dziekana.

               Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej