Komunikat Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 maja 2020 roku

Komunikat

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 20 maja 2020 roku

 

Zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19 informuję, iż:

  1. pobyt studentów w domach studenta jest możliwy przy zachowaniu maksymalnego ograniczenia kontaktu miedzy osobami tam przebywającymi,
  2. mieszkańcy domów studenta mają zapewnione środki do dezynfekcji (dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone przy wejściu do budynku),
  3. w domach studenta zostanie wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,
  4. w przypadku wystąpienia u pracownika domu studenta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinni oni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym,
  5. w przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu, odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób; należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną,
  6. w przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Obsługi Domów Studenta, osoba ta powinna jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112; osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób; należy powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
  7. kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta ma obowiązek ustalić obszar, w którym potencjalnie zakażony pracownik/mieszkaniec domu studenta poruszał się i przebywał; należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z określonymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
  8. należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach budynku, w których przebywał pracownik/mieszkaniec domu studenta i zalecić stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

 

                  Rektor

                                                                         Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                                       prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka