Informacja dla studentów z Ukrainy

Studenci, obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny oraz mają stały adres zamieszkania w Ukrainie i zostali przyjęci na studia po 1 października 2019 roku mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.

Zapomoga jest świadczeniem przyznawanym osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

Aby otrzymać zapomogę należy złożyć wniosek wraz załącznikami (wykaz dokumentów: https://ujk.edu.pl/zapomoga_-_wykaz_dokumentow.html).

W przypadku braku możliwości dostarczenia pełnej dokumentacji, należy do wniosku dołączyć oświadczenie, w którym student powinien szczegółowo opisać swoją obecną, trudną sytuację rodzinną i materialną, a także okoliczności uniemożliwiające złożenie pełnej dokumentacji.

W przypadku studentów, obywateli Ukrainy, którzy zostali przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 i chcieliby otrzymać taką formę wsparcia, proszeni są o kontakt ze swoim Dziekanatem w celu ustalenia możliwości złożenia wniosku o przyznanie zapomogi.

Wniosek należy złożyć w Dziekanacie swojego Wydziału.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka