Całkowita wartość projektu planowana - 160 mln. zł.
Dofinansowanie projektu - 159,5 mln.zł - pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, działania I.1 Infrastruktura Uczelni.

Jest to największy projekt w I priorytecie PO RPW i jedna z czołowych inwestycji kubaturowych pięciu regionów Polski Wschodniej dofinansowanych w ramach PO RPW.

Przedmiotem Projektu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, a w szczególności rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych, budowa Centrum Języków Obcych, rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, wdrożenie Zintegrowanego Sytemu Informatycznego klasy ERP.Nowe obiekty Uniwersytetu o łącznej powierzchni ponad 18 260 m2 powstaną przy ul. Świętokrzyskiej, gdzie docelowo przeniesione mają być wszystkie jednostki uczelni. Wszystkie obiekty, a zwłaszcza utworzone w nich laboratoria, zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę dydaktyczną i sprzęt specjalistyczny. Największe zakupy dotyczą laboratoriów dydaktycznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, wśród których znajdą sie unikatowe na skalę kraju Laboratorium Mikrobiologii, Laboratorium Cytologii i Mikroskopii Elektronowej, Pracownia Fizyki Jądrowej i Medycznej, Laboratorium Badań Geoekosystemów. Wartość komponentu dotyczącego Wydz.Mat-Przyrod. stanowi ok. 1/3 wartości przedsięwzięcia, co świadczy o dużej koncentracji projektu na wzmocnieniu bazy dla rozwoju nauk matematyczno-przyrodniczych - powszechnie uznanych jako kierunki kluczowe dla rozwoju gospodarki.

Hormonogram realizacji:

  • Zadanie 1. Budowa nowych obiektów - I kw. 2010 - III kw. 2012
  • Zadanie 2. Prace remontowe obiektów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego - I kw. 2010 - I kw. 2012
  • Zadanie 3. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla nowowybudowanych obiektów - IV kw. 2011 - I kw. 2013
  • Zadanie 4. Zakup aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego - I kw. 2010 - II kw. 2013
  • Zadanie 5. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią - I kw. 2010 - IV kw. 2012
  • Zadanie 6. Rozbudowa sieci teleinformatycznej - I kw. 2010 - IV kw. 2013